Wersja obowiązująca z dnia

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Informacje o środowisku i jego ochronie, które podlegają udostępnieniu dotyczą

 1. stanu elementów środowiska, takich jak powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań pomiędzy wymienionymi elementami środowiska;
 2. emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na wymienione elementy środowiska;
 3. środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na wymienione elementy środowiska oraz emisje i zanieczyszczenia, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów;
 4. raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska;
 5. analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w ramach wymienionych środków i działań;
 6. stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi oraz stanu obiektów kultury i obiektów budowlanych – w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać wspomniane stany elementów środowiska lub wpływające na nie emisje i zanieczyszczenia.

Podstawy prawne regulujące udostępnienie informacji o środowisku

Podstawową regulacją prawną odnoszącą się do udostępniania informacji o środowisku jest art. 74 ust. 3 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Forma udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie

 • na pisemny wniosek (w załączniku)
 • na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
 • w elektronicznych bazach danych, dotyczących stanu środowiska i korzystania ze środowiska
 • w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Pisemny wniosek, powinien zawierać:

 • dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres)
 • precyzyjnie określony zakres informacji, o którą wnioskujemy (czego dokładnie poszukujemy)
 • oczekiwana forma udostępnienia informacji (np. kopie papierowe, skany dokumentów na nośniku)

Opłaty

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne w przypadku, gdy:

 • informacje należało wyszukać;
 • informacje przekształcono w formę wskazaną we wniosku sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych;
 • organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.

Wysokość opłat za wyszukiwanie i przekształcanie informacji o środowisku i jego ochronie została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

 

Santander Bank Polska S.A.
33 1090 2718 0000 0001 4649 4447

 

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne w przypadku, gdy:

 • przekazanie informacji nastąpiło ustnie;
 • informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie organu administracji.

Termin realizacji wniosków

Informacja o środowisku powinna zostać udostępniona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. W takim przypadku wnioskodawca zostaje poinformowany o konieczności przedłużenia załatwienia sprawy.

Bez pisemnego wniosku udostępnia się informacje, które nie wymagają wyszukania. Jeśli informacja może pomóc w zmniejszeniu skutków klęski żywiołowej lub katastrofy naturalnej, osoby zagrożone skutkami takich zdarzeń otrzymają informację od ręki.

Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie

Władze publiczne mogą odmówić udostępnienia informacji w przypadku, gdy udostępnienie tych informacji może naruszyć:

 1. ochronę danych przewidzianą przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 2. przebieg toczącego się postępowania sądowego, dyscyplinarnego lub karnego;
 3. prawa własności intelektualnej;
 4. ochronę danych osobowych, dotyczących osób trzecich, jeżeli jest ona przewidziana odrębnymi przepisami prawa;
 5. ochronę informacji lub danych, dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie, chyba że wyraziły zgodę na ich udostępnianie;
 6. stan środowiska, którego informacja dotyczy, w szczególności przez ujawnienie ostoi lub siedliska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
 7. ochronę informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli osoby te złożyły wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania, zawierający szczegółowe uzasadnienie dotyczące możliwości pogorszenia ich pozycji konkurencyjnej;
 8. obronność i bezpieczeństwo państwa;
 9. bezpieczeństwo publiczne.

Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje w drodze decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku,

Osoba do kontaktu

Anna Sorczyńska tel. 89 512 54 50

Miejsce załatwienia spraw i składania dokumentów

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Opłat Środowiskowych
ul. B. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
Pokój 330

Załączniki