Wersja obowiązująca z dnia

Aktualizacja procedury w zakresie wykonywania zadan Instytucji Zarzadzajacej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się do stosowania następującą zaktualizowana procedurę wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

  1. książkę procedur KP-008/v.3/z - Monitorowania i sprawozdawczości. Procedura dotycząca monitorowania realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 dla zadań delegowanych do samorządów województw.

Załączniki

Załączniki