Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana Uchwały Nr 38/416/15/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Wojewódzkiej Rady Sportu w Olsztynie oraz ustalenia regulaminu jej działania

Numer aktu: 55/591/15/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2015-10-19

Status: Unieważniony

Utracił moc przez : 43/614/19/VI

Informacje dodatkowe:

W Uchwale Nr 38/416/15/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Wojewódzkiej Rady Sportu w Olsztynie oraz ustalenia regulaminu jej działania - § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Do zadań Rady należy:
 1. opiniowanie:
  1. strategii rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie kultury fizycznej,
  2. projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w części dotyczącej kultury fizycznej,
  3. programów rozwoju bazy sportowej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  4. projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
  5. projektów zadań priorytetowych Programu Współpracy Samorządu Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu rozwoju kultury fizycznej oraz kwot proponowanych w ramach określonych zadań,
  6. propozycji realizowania przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego nowych zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej tj.: projektów, programów, inicjatyw;
 2. współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, inicjatywami na rzecz kultury fizycznej w celu wypracowania form i metod rozwoju środowiska sportowego w Województwie Warmińsko-Mazurskim;
 3. dokonywanie bieżącej analizy i oceny działań w zakresie kultury fizycznej oraz doradztwo dotyczące realizacji nowych inicjatyw w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu w Województwie Warmińsko-Mazurskim.”

Załączniki: