Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana Uchwały Nr III/83/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia z dnia z 30 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Piskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Piszu.

Informacje dodatkowe:

W Uchwale Nr III/83/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia z 30 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Piskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Piszu zmienionej Uchwałą Nr IV/110/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2015 r. wprowadza się następującą zmianę: § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Województwo Warmińsko-Mazurskie przekaże Powiatowi Piskiemu jednorazowo kwotę 5 087 zł (pięć tysiący osiemdziesiąt siedem złotych) z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika obsługi Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Piszu.”.

Załączniki

Załączniki