Wersja obowiązująca z dnia

Zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 25.08.2009 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Kętrzyn zadania zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Kętrzyn.

Informacje dodatkowe:

Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 25 sierpnia 2009 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Kętrzyn w sprawie przejęcia zadania zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Kętrzyn, w brzmieniu załącznika do niniejszej Uchwały.

Załączniki

Załączniki