Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi i Zastępcom Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Numer aktu: 25/294/14/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2014-04-28

Status: Obowiązujący

Traci moc: 26/518/10/III

Informacje dodatkowe:

§ 1
 1. Dyrektorowi, Zastępcom Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie mogą być przyznane nagrody roczne w wysokości nie przekraczającej trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
 2. Nagroda roczna jest wypłacana ze środków finansowych Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.
§ 2
 1. Nagroda roczna może być przyznana Dyrektorowi, Zastępcom Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, którzy w roku kalendarzowym, za który przyznawana jest nagroda:
  1. pełnili funkcję przez cały rok kalendarzowy, za który przyznawana jest nagroda,
  2. nie naruszyli w tym okresie obowiązków pracowniczych oraz nie zostało wszczęte przeciwko nim postępowanie wyjaśniające w sprawie o naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
  3. efektywnie, terminowo i prawidłowo realizowali w tym okresie zadania i cele statutowe oraz inne zadania nałożone na jednostkę w danym roku kalendarzowym,
 2. Ponadto, w przypadku Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie warunkiem przyznania nagrody rocznej jest złożenie przez Dyrektora w terminie określonym odrębnymi przepisami prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy, które zostało zatwierdzone przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 3
 1. Nagrodę roczną Dyrektorowi Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie przyznaje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wniosek Członka Zarządu nadzorującego działalność jednostki doradztwa rolniczego.
 2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 3. Nagrodę roczną Zastępcom Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie przyznaje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wniosek Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
§ 5
Traci moc uchwała Nr 26/518/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz określania wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: