Wersja obowiązująca z dnia

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Informacje dodatkowe:

  1. Dyrektorowi Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie może być przyznana nagroda roczna w wysokości nie przekraczającej trzykrotności jego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
  2. Nagroda roczna jest wypłacana ze środków pieniężnych jednostki, którą kieruje Dyrektor.

Załączniki

Załączniki