Wersja obowiązująca z dnia

Dofinansowanie operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WND-RPWM.08.00.00-28-002/08 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8 – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA - RPWM.08.00.00-28-002/08-00

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (zwanym dalej Instytucją Zarządzającą RPO WiM), zatwierdza do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 8 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 Roczny Plan Działań nr WND-RPWM.08.00.00-28-002/08, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały i jej integralną część, oraz objęte nim działania i operacje finansowe realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej Beneficjentem.
Niniejsza Uchwała określa szczegółowe zasady i warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie i wykorzystanie środków dotacji rozwojowej poprzez finansowanie wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta na realizację działań i Operacji finansowych realizowanych w ramach Rocznego Planu Działań (zwanych dalej Operacjami), określonych szczegółowo w Rocznym Planie Działań nr WND-RPWM.08.00.00-28-002/08, wskazanym w § 1,zwanym dalej Rocznym Planem Działań.
Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Operacji zgodnie z Rocznym Planem Działań, o którym mowa w ust. 1 oraz w oparciu o Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Operacji, stanowiący załącznik Nr 2.do niniejszej Uchwały i jej integralną część. W przypadku dokonania zmian w Operacjach na podstawie § 13 i § 14 niniejszej Uchwały, Beneficjent zobowiązuje się do ich realizacji uwzględniając wprowadzone oraz zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM zmiany, zgodnie ze zaktualizowanym Rocznym Planem Działań oraz zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącymi integralne części Uchwały w sprawie dofinansowania Operacji finansowych.
Całkowita wartość Operacji wynosi 21 557 896,15 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i piętnaście groszy).
Całkowite wydatki kwalifikowalne Operacji wynoszą: 21 557 896,15 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i piętnaście groszy).
Na warunkach, w trybie i na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, Instytucja Zarządzająca RPO WiM przyznaje Beneficjentowi na realizację Operacji, dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie nieprzekraczającej: 21 557 896,15 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i piętnaście groszy) i stanowiącej 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Operacji.
Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Operacji.
Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w kwocie większej niż określona w ust. 4 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
Rozliczeniu podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione przez Beneficjenta nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 r. i nie później niż w dniu zakończenia finansowego realizacji Operacji. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami.
Okres realizacji Operacji ustala się na:
 1. rozpoczęcie realizacji: 01.01.2008 r.;
 2. zakończenie rzeczowe realizacji: 31.12.2008 r.;
 3. zakończenie finansowe realizacji: 31.12.2008 r.
Instytucja Zarządzająca RPO WiM może zmienić, w tym przedłużyć termin zakończenia realizacji Operacji, określony w ust. 1 w pkt 2 i pkt 3, na uzasadniony pisemny wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z § 13 ust. 1 niniejszej Uchwały.
Operacje będą realizowane przez: Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Biuro Promocji i Informacji, Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Biuro Przedsiębiorczości, Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Biuro Monitoringu, Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Biuro Koordynacji, Departament Organizacyjny, Departament Polityki Regionalnej.
Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Operacji.
Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszej Uchwały nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich.
Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Operacji z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Operacji oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych w Rocznym Planie Działań, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.
Beneficjent jest zobowiązany do przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WiM wszelkich informacji, dokumentów i wyjaśnień związanych z realizacją Operacji w wyznaczonym przez nią terminie.
Beneficjent oświadcza, iż zdaje sobie sprawę z faktu dysponowania środkami publicznymi oraz koniecznością odpowiedniego ich wydatkowania.
Beneficjent składa, pisemnie i na nośniku elektronicznym w terminie do dnia 10 każdego miesiąca zbiorcze zestawienie wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Operacji w ramach pomocy technicznej RPO WiM w postaci kopii dokumentu wskazującego zaangażowanie środków w ramach odpowiednich paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz w postaci zestawienia tabelarycznego, będącego odpowiednikiem zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w danym miesiącu zawartego we wzorze wniosku beneficjenta o płatność, stanowiącego załącznik do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM, w podziale na Operacje zgodnie z Rocznym Planem Działań, wraz z opisem przebiegu realizacji Operacji, opracowanym w oparciu o część sprawozdawczą w/w wniosku o płatność.
Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkładania raz na kwartał opisu przebiegu realizacji Operacji, opracowanego zgodnie z ust. 1.
Beneficjent pokrywa wydatki bezpośrednio ze środków dotacji rozwojowej, zgromadzonych na rachunkach bankowych utworzonych odpowiednio dla działania 8.1 oraz 8.2 Pomocy technicznej.
Beneficjent poświadcza, że współfinansowane towary i usługi ujęte w każdym złożonym zbiorczym zestawieniu wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Operacji w ramach pomocy technicznej RPO WiM zostały dostarczone i zrealizowane, a zadeklarowane wydatki zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z mającymi zastosowanie zasadami wspólnotowymi i krajowymi.
Warunkiem dokonania rozliczenia Beneficjenta z poniesionych wydatków jest:
 1. złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPO WiM zbiorczego zestawienia wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Operacji w ramach Pomocy technicznej RPO WiM będącego podstawą do wystawienia Deklaracji i poświadczenia wydatków do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, zwanej dalej IPOC;
 2. uzyskanie poświadczenia w ramach Deklaracji wydatków dokonywanego przez IPOC.
W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w złożonych zestawieniach dokumentów, Instytucja Zarządzająca RPO WiM może dokonać uzupełnienia lub poprawienia tych zestawień, o ile dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o czym informuje Beneficjenta, lub wzywa Beneficjenta do poprawienia albo uzupełnienia zestawienia bądź do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.
Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień albo nie usunięcie przez niego braków lub błędów, powoduje brak możliwości rozliczenia środków w danej Deklaracji i poświadczenia wydatków oraz obowiązek ich zwrotu przez Beneficjenta i konieczność pokrycia wydatków ze środków własnych Beneficjenta.
Instytucja Zarządzająca RPO WiM po poświadczeniu przez IPOC wydatków kwalifikowalnych dokonuje rozliczenia środków dotacji rozwojowej wykorzystanej przez Beneficjenta w wysokości 100% wydatków kwalifikowanych, określonych w § 2 ust. 5 niniejszej Uchwały.
Instytucja Zarządzająca RPO WiM ma prawo pomniejszyć kwotę wydatków kwalifikowalnych podaną do Deklaracji i poświadczenia wynikającą z zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, o kwoty wydatków błędnie uznanych za kwalifikowalne w ramach weryfikacji poprzednich zbiorczych zestawień dokumentów składanych w ramach danej Operacji.
Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia całości dofinansowania Rocznego Planu Działań w terminie do 30 dni od daty finansowego zakończenia realizacji Operacji, wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej uchwały.
Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dotacji rozwojowej niezgodnie z przeznaczeniem, w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, bez zachowania obowiązujących procedur, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania środków, w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.
Beneficjent zobowiązuje się do:
 1. przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WiM wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Operacji finansowych w wyznaczonym przez nią terminie;
 2. stosowania się do obowiązujących i aktualnych wzorów dokumentów oraz informacji zamieszczonych w szczególności na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WiM, a także innych dokumentów w ramach Programu;
 3. przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji wspólnotowych polityk horyzontalnych w szczególności ochrony środowiska i równości szans.
W przypadku zakupu bądź wytworzenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej Beneficjent oświadcza, że:
 1. środek trwały lub wartość niematerialna i prawna będzie użytkowany zgodnie z celem określonym w Rocznym Planie Działań, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały;
 2. środek trwały lub wartość niematerialna i prawna będzie użytkowany w obszarze geograficznym, określonym w Rocznym Planie Działań, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały;
 3. umożliwi przeprowadzenie przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM lub inną uprawnioną do tego instytucję kontroli zakupionego bądź wytworzonego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.
W przypadku zakupu używanego środka trwałego Beneficjent jest obowiązany dołączyć do dokumentacji:
 1. oświadczenie sprzedającego o tym, iż środek trwały nie został nabyty z wykorzystaniem środków publicznych w okresie 7 lat od daty sprzedaży niniejszego środka Beneficjentowi;
 2. oświadczenie o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego;
 3. oświadczenie sprzedającego określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu;
 4. przedstawić oświadczenie, że środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy;
 5. odpowiednie certyfikaty – jeżeli dany środek trwały wymaga takich dokumentów,
W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w ust. 3 pkt 1 i 2, dofinansowanie w części finansującej zakup używanego środka trwałego, podlega zwrotowi w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania środków do dnia wpływu środków na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej.
Beneficjent za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WiM może zbyć środek trwały nabyty przy wykorzystaniu środków dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 Beneficjent jest obowiązany, w terminie do 3 miesięcy od dnia sprzedaży środka trwałego, zakupić ze środków własnych inny środek trwały pełniący analogiczną funkcję i o parametrach nie gorszych niż sprzedany środek trwały dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie celu realizacji Operacji przez okres 5 lat od dnia finansowego zakończenia realizacji Operacji; przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. Jeżeli cena środka trwałego jest wyższa niż określona w Rocznym Planie Działań, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, Beneficjent pokrywa różnicę ze środków własnych.
Jeżeli środek trwały, o którym mowa w ust. 6 zostanie zakupiony za cenę niższą niż cena, która podlegała dofinansowaniu, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu różnicy.
Beneficjentowi nie wolno nabywać towarów ani usług od podmiotów, z którymi posiada powiązania osobiste lub organizacyjne. Dwie lub więcej osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej są powiązane organizacyjnie, jeżeli jedna z nich bezpośrednio lub pośrednio kontroluje pozostałe.
Instytucja Zarządzająca RPO WiM na pisemny wniosek Beneficjenta może udzielać wyjaśnień i interpretacji dotyczących zapisów niniejszej Uchwały.
Beneficjent zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych tylko w takim zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) ma zastosowanie do Beneficjenta i realizowanych Operacji.
W przypadku, gdy Beneficjent na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, jest on również zobowiązany do:
 1. udostępniania wszelkich dowodów dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub innych upoważnionych organów;
 2. przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WiM informacji o zamiarze wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne oraz przesłanie do weryfikacji:
 1. wzór ogłoszenia o zamówieniu,
 2. wzór umowy z wykonawcą,
 3. wzór SIWZ zawierający opis kluczowego przedmiotu zamówienia zgodny z Rocznym Planem Działań;
 1. przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WiM, po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienia publiczne i podpisaniu umowy z wykonawcą, całej dokumentacji z postępowania w zależności od zastosowanego trybu, zgodnie z wytycznymi do kontroli, zawartymi w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM.
 2. przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WiM projektów umów i projektów aneksów do umów z wykonawcą;
 3. stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Zarządzającej RPO WiM dotyczącej zgodności dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, z zakresem podmiotowym i przedmiotowym Rocznego Planu Działań, o którym mowa w § 1 Uchwały i niniejszą Uchwałą;
 4. niezwłocznego przekazywania Instytucji Zarządzającej RPO WiM informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz wydanych zaleceniach pokontrolnych w przypadku gdy wartość zamówienia odpowiednio na roboty budowlane, na dostawy lub na usługi przekracza równowartość w złotych kwoty określonej w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655);
Ponadto Beneficjent zobowiązuje się do:
 1. stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Zarządzającej RPO WiM dotyczącej zgodności umowy, zawieranej przez Beneficjenta z wykonawcą, z zakresem podmiotowym i przedmiotowym Rocznego Planu Działań, o którym mowa w § 1 Uchwały i niniejszą Uchwałą;
 2. stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Zarządzającej RPO WiM dotyczącej zgodności aneksów do umowy z wykonawcą z zakresem podmiotowym i przedmiotowym Rocznego Planu Działań, o którym mowa w § 1 Uchwały i niniejszą Uchwałą
Beneficjent ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć do Instytucji Zarządzającej RPO WiM dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6.
Instytucja Zarządzająca RPO WiM jest uprawniona do opiniowania:
 1. dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, w zakresie zgodności podmiotowej i przedmiotowej z Rocznym Planem Działań, o którym mowa w § 1 Uchwały i niniejszą Uchwałą, w terminie umożliwiającym wniesienie zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 2. projektu umowy, przed jej podpisaniem, zawieranej przez Beneficjenta z wykonawcą, pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z Rocznym Planem Działań, o którym mowa w § 1 Uchwały i niniejszą Uchwałą;
 3. aneksów do umowy, o której mowa w pkt 2, pod względem zgodności z zakresem podmiotowym i przedmiotowym Rocznego Planu Działań, o którym mowa w § 1 Uchwały i niniejszą Uchwałą.
W przypadku negatywnej opinii, o której mowa w ust. 5, Instytucja Zarządzająca RPO WiM wstrzymuje przekazanie dofinansowania do czasu usunięcia przez Beneficjenta stwierdzonych niezgodności.
Beneficjent zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych najpóźniej przed podjęciem niniejszej Uchwały opracowuje i przedkłada Instytucji Zarządzającej RPO WiM Harmonogram realizacji zamówień publicznych w ramach Operacji, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały i jej integralną część, opracowany w oparciu o Roczny Plan Działań, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały. Zmiana informacji zawartych w harmonogramie realizacji zamówień publicznych w ramach Operacji wymaga przekazania aktualnego Harmonogramu realizacji zamówień publicznych.
W przypadku nie podlegania przez Beneficjenta przepisom ustawy, o której mowa w ust. 1 lub ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą kwoty obligującej Beneficjenta do stosowania ustawy, o której mowa w ust. 1, Beneficjent – przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanych Operacji– jest zobowiązany do:
 1. wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę;
 2. przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Beneficjenta środków, prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert;
 3. dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanych Operacji.
Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Operacji, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Operacji.
Beneficjent zobowiązuje się do:
 1. systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Operacji oraz niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, informowania Instytucji Zarządzającej RPO WiM o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Operacji;
 2. pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji Operacji, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi w Rocznym Planie Działań, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały oraz w załączniku do niniejszej Uchwały, zawierającym skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji Operacji;
 3. przygotowywania i przekazywania w formie pisemnej i na nośniku elektronicznym do Instytucji Zarządzającej RPO WiM prawidłowo wypełnionego opisu przebiegu realizacji Operacji opracowanego zgodnie z § 5 ust. 1 niniejszej Uchwały i z obowiązującymi przepisami, nie częściej niż raz na miesiąc, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał od dnia podjęcia niniejszej Uchwały;
 4. przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WiM wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Operacji, których Instytucja Zarządzająca RPO WiM zażąda w okresie wskazanym w § 12 ust. 1 niniejszej Uchwały;
 5. udostępniania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WiM informacji dotyczących realizacji Operacji na potrzeby ewaluacji Programu;
W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanych do Instytucji Zarządzającej RPO WiM opisach przebiegu realizacji operacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Beneficjent zobowiązuje się do przesłania uzupełnionych części sprawozdawczych w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.
Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2, powoduje wstrzymanie możliwości rozliczenia tej części wydatków opisanej w przebiegu realizacji operacji.
Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli na miejscu w zakresie prawidłowości realizacji Operacji, dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.
Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu rzeczowej realizacji Operacji. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Operacji oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia finansowego Operacji.
Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo do m.in.:
 1. pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Operacji, przez cały okres ich przechowywania określony w § 12 ust. 1 niniejszej Uchwały oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów;
 2. pełnego dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowana jest Operacja lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanej Operacji;
 3. zapewnienia obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Operacji.
Nie udostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, nie zapewnienie pełnego dostępu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, a także nie zapewnienie obecności osób, o których mowa w ust. 3 pkt 3 w trakcie kontroli na miejscu realizacji Operacji jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli. W takim przypadku Instytucja Zarządzająca RPO WiM wstrzymuje możliwość rozliczenia kolejnej Deklaracji i poświadczenia poniesionych wydatków, a tym samym kolejnej transzy dotacji rozwojowej.
Instytucja Zarządzająca RPO WiM lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą wznowić przeprowadzenie kontroli w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Operacji oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia finansowego Operacji, mające na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji Operacji, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków oraz utrzymania przez Beneficjenta wskaźników.
Dla potrzeb kontroli dokumenty powinny być dostępne i przechowywane w sposób umożliwiający ich weryfikację.
Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Operacji do dnia 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 11 ust. 5 i 6.
Instytucja Zarządzająca RPO WiM może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
Beneficjent zobowiązuje się do:
 1. zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Operacji przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji nr 1828/2006, oraz wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej RPO WiM;
 2. wypełniania obowiązków informacji i promocji w zakresie określonym w Rocznym Planie Działań, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały;
 3. zamieszczenia we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją Operacji, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we współfinansowaniu Operacji oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji Operacji, a także urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowana jest Operacja, logo Unii Europejskiej oraz logo Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.
Beneficjent zgłasza w formie pisemnej Instytucji Zarządzającej RPO WiM propozycje koniecznych zmian dotyczących realizacji Operacji przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 30 dni przed planowanym zakończeniem finansowym realizacji Operacji.
W razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Operacji, ustala się zakres zmian, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Operacji, w nowej Uchwale w sprawie dofinansowania Operacji.
Zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w § 2 ust. 5 niniejszej Uchwały.
Jeżeli suma wartości zadań/kategorii wydatków danej Operacji, objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub innym postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartości tych zadań/kategorii wydatków, określonych w Rocznym Planie Działań, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, wysokość dofinansowania dotyczącego tych zadań/kategorii wydatków ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 5 niniejszej Uchwały.
Jeżeli suma wartości zadań/kategorii wydatków danej Operacji objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub innym postępowaniem ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wartości tych zadań/kategorii wydatków, określonych w Rocznym Planie Działań, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, wysokość dofinansowania dotyczącego tych zadań/kategorii wydatków nie ulega zmianie.
Zmiany, o których mowa w ust. 4, wymagają dokonania aktualizacji Rocznego Planu Działań oraz zmiany Uchwały w sprawie dofinansowania Operacji, po zakończeniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub innego postępowania w ramach Operacji.
Zmiany zakładanych wskaźników produktów realizacji Operacji nie przekraczające 15% ich wartości, wynikające z przyczyn innych niż określone w ust. 4 i 5, lub przesunięcia pomiędzy zadaniami/kategoriami wydatków nie przekraczające 15% całkowitej wartości Operacji, wynikające z przyczyn innych niż określone w ust. 4 i 5 nie wymagają pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej. Zmiany te wymagają dokonania aktualizacji Rocznego Planu Działań i zmiany Uchwały w sprawie dofinansowania Operacji.

Załączniki

Załączniki