Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana Uchwały nr 10/142/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/13/7.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Numer aktu: 59/777/13/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2013-11-25

Status: Obowiązujący

Zmienia: 10/142/13/IV

Informacje dodatkowe:

Ustala się kwotę alokacji przeznaczoną na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 w ramach Działania 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego do konkursu 01/13/7.1 w wysokości 2 075 036,97 Euro, co daje kwotę 8 673 862,04 PLN, w tym 1 794 927,02 Euro (7 502 974,44 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 280 109,95 Euro (1 170 887,60 PLN) stanowiących udział środków pochodzących z budŜetu państwa na projekty podlegające zasadom pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niŜ JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST. (...)

Załączniki: