Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana Uchwały Nr 14/225/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie dofinansowania w 2013 roku, ze środków PFRON, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

Informacje dodatkowe:

W Uchwale Nr 14/225/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie dofinansowania w 2013 roku, ze środków PFRON, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, wprowadza się następujące zmiany:
  1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „ 1. Przyznaje się dofinasowanie na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w łącznej wysokości 3 680 352,00 zł.”
  2. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14/225/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie dofinansowania w 2013 roku, ze środków PFRON, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, otrzymuje brzmienie określone jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki