Wersja obowiązująca z dnia

Przyjęcie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki