Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 12/174/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 marca 2013 r.

Informacje dodatkowe:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 12/174/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 marca 2013 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 13 otrzymuje brzmienie:
  „1. W ramach Departamentu mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:
  1. biura;
  2. samodzielne stanowiska pracy;
  3. zespoły.
  2. Samodzielne stanowiska pracy oraz zespoły nie wchodzą w skład biur.”;

 2. w § 32 w ust. 2 pkt 1 otrzmuje brzmienie:
  1) w zakresie pomocy społecznej:
  1. opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa,
  2. sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w województwie warmińskomazurskim,
  3. organizowanie szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej,
  4. rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska,
  5. diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie,
  6. inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej,
  7. organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  8. opracowywanie raportu z monitoringu strategii polityki społecznej województwa warmińsko – mazurskiego,
  9. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji konkursów w zakresie zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej,
  10. przygotowywanie umów i prowadzenie nadzoru i kontroli nad wykorzystaniem dotacji przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej,
  11. realizacja zadań w zakresie koordynacji prac związanych z opracowywaniem i monitorowaniem rocznego wojewódzkiego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w części dotyczącej polityki społecznej,
  12. realizacja zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie zadań realizowanych z pomocy społecznej,
  13. współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o zatrudnieniu socjalnym, współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej i ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
  14. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej i ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
  15. obsługa administracyjno-techniczna Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.”;

 3. w§ 32 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
  „7. Do zadań Biura Projektów Integracji Społecznej należy w szczególności:
  1. przygotowywanie dokumentów programowych i innych dokumentów istotnych z punktu widzenia realizacji EFS w okresie programowania (w tym: Plan Działania Priorytetu VII, Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej, Planu finansowego jednostek budżetowych – budżetu Priorytetu VII, podziału środków pomiędzy jednostki organizacyjne pomocy społecznej na realizacje projektów systemowych);
  2. realizacja projektu systemowego ROPS 7.1.3 w ramach PO KL;
  3. nabór, ocena i obsługa projektów konkursowych PO KL;
  4. podział środków pomiędzy jednostki organizacyjne pomocy społecznej nabór, ocena i obsługa projektów systemowych PO KL;
  5. monitorowanie sytuacji i problemów w ramach realizowanych projektów;
  6. koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie;
  7. przygotowywanie dla Instytucji Pośredniczącej sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów systemowych i konkursowych – dotyczących realizacji Priorytetu VII;
  8. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji administracyjnych i rozpatrywania skarg i wniosków na stanowisku pracy;
  9. współpraca m.in. z innymi komórkami ROPS, Departamentem EFS, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, samorządami gmin i powiatów, organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji PO KL.”.

Załączniki

Załączniki