Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/13/1.1.3.

Numer aktu: 8/98/13/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2013-02-12

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 10/139/13/IV , 45/579/13/IV , 56/750/13/IV

Informacje dodatkowe:

Zatwierdza się Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/13/1.1.3 wraz z załącznikami:
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.
 3. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.
 4. Lista sprawdzająca.
 5. Karta oceny wniosku – test pomocy publicznej.
 6. Karta oceny formalnej.
 7. Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej:
  1. Karta ogólna,
  2. Karta z definicją kryterium,
 8. Karty oceny merytorycznej punktowej:
  1. Karta z definicjami kryteriów - Oś priorytetowa Przedsiębiorczość,
  2. Karta oceny wniosku - Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami.
 9. Karta oceny strategicznej.
 10. Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy.
 11. Lista sprawdzająca do umowy.
 12. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 13. Wzór Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 14. Wzór zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.
 15. Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.
 16. Wzór Listy sprawdzającej do umowy cesji przed wydaniem dokumentu: „Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu”.
 17. Wzór potwierdzenia przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

Załączniki: