Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 19/210/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 13 kwietnia 2012 r.

Informacje dodatkowe:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 19/210/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 13 kwietnia 2012 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 15:
  1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   „1. W skład Biura Regionalnego wchodzą stanowiska bezpośrednio podlegające Dyrektorowi lub Kierownikowi Biura Regionalnego oraz zamiejscowe stanowiska pracy poszczególnych Departamentów Urzędu.”;
  2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   „2. Za wykonanie zadań merytorycznych na zamiejscowych stanowiskach pracy podlegających Dyrektorom Departamentów odpowiadają Dyrektorzy Departamentów, określający te zadania.”;
 2. w § 32 w ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „1) w zakresie pomocy społecznej:
  1. opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi – po konsultacji z powiatami,
  2. sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w województwie warmińskomazurskim,
  3. organizowanie szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej,
  4. rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska,
  5. inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej,
  6. organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  7. opracowywanie raportu z monitoringu strategii polityki społecznej województwa warmińsko – mazurskiego,
  8. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji konkursów w zakresie zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej,
  9. przygotowywanie umów i prowadzenie nadzoru i kontroli nad wykorzystaniem dotacji przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej,
  10. realizacja zadań w zakresie koordynacji prac związanych z opracowywaniem i monitorowaniem rocznego wojewódzkiego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w części dotyczącej polityki społecznej,
  11. realizacja zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie zadań realizowanych z pomocy społecznej,
  12. współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o zatrudnieniu socjalnym, współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej i ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
  13. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej i ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
  14. obsługa administracyjno-techniczna Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.”.

Załączniki

Załączniki