Wersja obowiązująca z dnia

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 90 m. Olsztyn przy ul. Partyzantów 36, dz. nr 5

Informacje dodatkowe:

Aktualizuje się z urzędu wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 90 m. Olsztyn przy ul. Partyzantów 36, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków ja-ko działka nr 5 i ustala się nową stawkę w wysokości 318 zł (słownie: trzysta osiemnaście złotych).

Załączniki

Załączniki