Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 19/210/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 13 kwietnia 2012 r.

Informacje dodatkowe:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 19/210/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 13 kwietnia 2012 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 12
 1. W skład Urzędu wchodzą następujące departamenty i równorzędne jednostki organizacyjne używające następujących symboli do oznaczenia spraw:
  1. Kancelaria Sejmiku - KS
  2. Gabinet Marszałka - GM
  3. Departament Organizacyjny - O
  4. Departament Prawny - P
  5. Departament Finansów i Skarbu - F
  6. Departament Współpracy Międzynarodowej - WM
  7. Departament Polityki Regionalnej - PR
  8. Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego - ZPRR
  9. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - FS
  10. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa - OW
  11. Departament Ochrony Środowiska - OŚ
  12. Departament Infrastruktury i Geodezji - IG
  13. Departament Zdrowia - Z
  14. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - ROPS
  15. Departament Kultury i Edukacji - KE
  16. Departament Turystyki - T
  17. Departament Sportu - S
  18. Departament Kontroli - K
  19. Departament Audytu Wewnętrznego - A
  20. Departament Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń -ZP
  21. Departament Społeczeństwa Informacyjnego - SI
  22. Departament Koordynacji Promocji - KP
  23. Departament Polityki Jakości - JZ
  24. Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych - IN
  25. Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego - OB
  26. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - OP
  27. Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja - LPR
  28. Biuro Geologa Wojewódzkiego - GW.”;
2) § 29 otrzymuje brzmienie:
„ § 29
Departament Ochrony Środowiska (OŚ)
 1. W skład Departamentu Ochrony Środowiska wchodzą:
  1. Biuro Polityki Ekologicznej (PE);
  2. Biuro Opłat Środowiskowych (OP);
  3. Biuro Pozwoleń Środowiskowych (PŚ).
 2. Do zadań Biura Polityki Ekologicznej należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z planowaniem strategicznym w części dotyczącej ochrony środowiska;
  2. opracowywanie, realizacja i monitoring wojewódzkich programów w zakresie ochrony środowiska;
  3. opracowywanie opinii do lokalnych programów ochrony środowiska;
  4. współdziałanie z administracją rządową, samorządową i organizacjami społecznymi;
  5. opiniowanie i uzgadnianie warunków korzystania z wód dorzeczy;
  6. współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie;
  7. współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska;
  8. diagnozowanie i ocena sytuacji dotyczącej stanu środowiska w regionie;
  9. opracowanie, realizacja i monitoring projektów dotyczących ochrony środowiska i edukacji ekologicznej;
  10. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez organizacje pozarządowe;
  11. realizowanie zadań w zakresie spraw związanych z opłatą produktową;
  12. realizowanie zadań w zakresie spraw związanych z prowadzeniem wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  13. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością dotyczącą wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów;
  14. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością dotyczącą obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami;
  15. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością oraz wykazem przedsiębiorców prowadzących stację demontażu;
  16. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem administracji w zakresie łowiectwa na terenie województwa;
  17. prowadzenie spraw w zakresie udziału samorządu województwa w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz ochrony środowiska;
  18. prowadzenie rejestru rodzaju, ilości i miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz instalacji i urządzeń, w których substancje te były lub są wykorzystywane;
  19. przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa w sprawach:
   1. utworzenia, zmiany granic i likwidacji parku krajobrazowego,
   2. nadania statutów parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych,
   3. planu ochrony parku krajobrazowego,
   4. wyznaczenia, zmiany granic lub likwidacji obszaru chronionego krajobrazu;
  20. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem dyrektora parku krajobrazowego oraz członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych;
  21. nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych;
  22. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa.
 3. Do zadań Biura Opłat Środowiskowych należy w szczególności:
  1. realizowanie zadań w zakresie spraw związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska, a w szczególności za:
   1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
   2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
   3. pobór wód,
   4. składowanie odpadów;
  2. realizowanie zadań w zakresie spraw związanych z opłatą za substancje kontrolowane;
  3. prowadzenie rachunkowości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i opłat za substancje kontrolowane;
  4. podział i przekazywanie środków pieniężnych pochodzących z opłat na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz budżetów właściwych powiatów i gmin;
  5. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku;
  6. windykacja zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej;
  7. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa.
 4. Do zadań Biura Pozwoleń Środowiskowych należy w szczególności:
  1. przygotowywanie projektów pozwoleń zintegrowanych dla instalacji, których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;
  2. przygotowywania projektów pozwoleń wodnoprawnych, oraz innych decyzji wydawanych w oparciu o ustawę Prawo wodne;
  3. prowadzenie spraw dotyczących Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
  4. przygotowywanie projektów decyzji dot. gospodarowania odpadami;
  5. przygotowywanie projektów pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwoleń ustalających dopuszczalne poziomy hałasu;
  6. przygotowywanie projektów programów ochrony powietrza i programów ochrony środowiska przed hałasem;
  7. przeprowadzanie kontroli podmiotów w zakresie objętym właściwością tut. Organu;
  8. realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem egzaminów w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami;
  9. współpraca m.in. z Warmińsko-Mazurską Agencją Energetyczną;
  10. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z udzielanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
   1. zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
   2. pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
   3. zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
  11. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Biura, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.”;
3) § 48 otrzymuje brzmienie:
„ § 48
Biuro Geologa Wojewódzkiego (GW)
Do zakresu działania Biura Geologa Wojewódzkiego należy w szczególności:
 1. udzielanie w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze koncesji na wydobywanie kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej;
 2. udzielanie w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze koncesji na wydobywanie kopalin objętych prawem własności górniczej Skarbu Państwa;
 3. zawieranie w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze umów o ustanowienie użytkowania górniczego złóż objętych własnością górniczą Skarbu Państwa;
 4. zatwierdzanie w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej;
 5. zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złóż wód leczniczych, wód termalnych i solanek, stanowiących własność górniczą Skarbu Państwa;
 6. zatwierdzanie w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze projektów robót geologicznych dotyczących poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin;
 7. wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na przeklasyfikowanie zasobów złóż kopalin;
 8. kontrola w zakresie wykonywania przez przedsiębiorców uprawnień z tytułu koncesji;
 9. ustalanie opłaty dodatkowej za rażące naruszenie warunków koncesji;
 10. ustalanie, wysokości należnej opłaty eksploatacyjnej oraz określanie w drodze decyzji wysokości należnej opłaty w przypadku nie dokonania jej wpłaty w terminie lub dokonania wpłaty w innej wysokości niż należna;
 11. opiniowanie koncesji na wydobywanie kopalin udzielanych przez starostów;
 12. zatwierdzanie projektów robót hydrogeologicznych w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze;
 13. zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze;
 14. sporządzanie bilansu zasobów wód podziemnych;
 15. zatwierdzanie projektów robót geologiczno-inżynierskich w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze;
 16. zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze;
 17. przeprowadzanie terenowych kontroli robót geologicznych obejmujących wykonywanie prac poszukiwawczych złóż kopalin, prac hydrogeologicznych (studnie wiercone, piezometry, otwory rozpoznawcze), prac geologiczno-inżynierskich, w tym wierceń, sondowań, pomiarów i badań terenowych;
 18. dokonywanie kontroli obmiarów wyrobisk górniczych koncesjonowanych złóż kopalin;
 19. umożliwianie wglądu do informacji geologicznej oraz udostępnianie informacji geologicznej w drodze umowy za wynagrodzeniem w przypadkach określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze;
 20. tworzenie elektronicznej bazy danych;
  1. obszarów i terenów górniczych w układzie współrzędnych geodezyjnych 2000,
  2. udzielonych koncesji,
  3. zatwierdzonych dokumentacji geologicznych.
 21. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z udzielanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż oraz z udzielonych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin;
 22. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Biura, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
 23. obsługa administracyjna Zespołu ds. monitorowania prac związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem gazu i ropy z łupków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
 24. prowadzenie wojewódzkiego archiwum geologicznego, w tym.:
  1. rejestracja dokumentacji zasobów złóż kopalin, dokumentacji ujęć wód podziemnych lub warunków hydrogeologicznych i dokumentacji geologicznoinżynierskich z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w układzie gminnym i powiatowym,
  2. nanoszenie na mapy lokalizacji prac geologicznych i wykonywanych wierceń,
  3. analiza materiałów archiwalnych dla potrzeb samorządu województwa warmińskomazurskiego.”;
4) dotychczasowe § 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 oznacza się odpowiednio jako § 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82.

5) załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki