Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 19/210/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 13 kwietnia 2012 r

Informacje dodatkowe:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 19/210/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 13 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. dotychczasowy § 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  „5. Do zadań Biura Administracji i Obsługi należy w szczególności:
  1. gospodarka lokalami biurowymi Urzędu;
  2. zaopatrzenie materiałowo – techniczne na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy;
  3. coroczne opracowanie planu wydatków rzeczowych Urzędu Marszałkowskiego na podstawie budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego;
  4. techniczne zabezpieczenie narad, spotkań i uroczystości odbywających się z inicjatywy Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu;
  5. prowadzenie ewidencji umów dotyczących funkcjonowania Urzędu z zakresu administracji i obsługi;
  6. prowadzenie ewidencji wydanych i zdanych pieczęci oraz spraw związanych z likwidacją pieczęci.”;
 2. dotychczasowy § 36 otrzymuje brzmienie:
  㤠36

  Departament Kontroli (K)
  1. W skład Departamentu Kontroli wchodzą:
   1. Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych (ZK);
   2. Biuro ds. Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (ZRPO);
   3. Biuro ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa (ZKPW);
   4. Samodzielne Stanowisko ds. Skarg i Wniosków (SiW);
   5. Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej (KZ).
  2. Do zadań Biura ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych należy w szczególności:
   1. sporządzanie w uzgodnieniu z Departamentami rocznych planów kontroli oraz sprawozdań z ich wykonania;
   2. sporządzanie rocznej analizy działalności kontrolnej Urzędu m.in. na podstawie sprawozdań Dyrektorów Departamentów;
   3. wykonywanie kontroli wewnętrznej w Departamentach, zwłaszcza w zakresie:
    1. organizacji i zarządzania Departamentami,
    2. przestrzegania przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem kodeksu postępowania administracyjnego,
    3. prowadzenia działalności kontrolnej przez Dyrektorów Departamentów w ramach sprawowanego przez nich nadzoru nad terminowością i prawidłowością zadań wykonywanych przez pracowników,
    4. prawidłowości przestrzegania procedur kontroli finansowej, prawidłowości postępowania w zamówieniach publicznych,
    5. przestrzegania realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez organy kontroli oraz terminów realizacji uchwał Zarządu Województwa i wniosków Komisji Sejmiku;
   4. nadzorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych przez Departamenty;
   5. sporządzanie w uzgodnieniu z Departamentami rocznych planów kontroli jednostek samorządowych oraz sprawozdań z ich wykonania;
   6. wykonywanie kontroli zewnętrznych w zakresie sposobu realizowania na obszarze Województwa zadań publicznych wynikających z aktów prawnych w odniesieniu do wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
   7. kontrola i ocena wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia dotycząca realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń medycznych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz legalności, celowości i rzetelności gospodarki finansowej;
   8. nadzorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych przez samorządowe jednostki organizacyjne.
  3. Do zadań Biura ds. Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury należy w szczególności:
   1. przeprowadzenie kontroli wykonania Rocznych Planów Działań Instytucji Zarządzającej z Pomocy Technicznej RPO WiM;
   2. przeprowadzenie kontroli na dokumentach oraz kontroli na miejscu realizacji projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych w ramach RPO WiM przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
   3. nadzorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych.
  4. Do zadań Biura ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa należy:
   1. przeprowadzanie kontroli ex ante i ex post dotyczących poprawności stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, opiniowanie zgodności dokumentacji przetargowej pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu oraz przygotowywanie wewnętrznych opinii w zakresie interpretacji poprawności stosowania przepisów ustawy zamówień publicznych;
   2. przeprowadzanie kontroli zleconych przez Marszałka Województwa w zakresie realizowanych projektów własnych Samorządu Województwa;
   3. nadzorowanie zaleceń wynikających z opinii wydanych podczas kontroli.
  5. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Skarg i Wniosków należy w szczególności:
   1. koordynowanie spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na skargi i wnioski przedkładane Marszałkowi, Wicemarszałkom, Członkom Zarządu oraz Sekretarzowi Województwa;
   2. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków kierowanych do Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu oraz Sekretarza Województwa;
   3. opracowywanie analiz przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Departamenty.
  6. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej należy w szczególności:
   1. koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej podejmowanych przez Departamenty i inne równorzędne komórki organizacyjne Urzędu;
   2. gromadzenie i analiza informacji świadczących o stanie kontroli zarządczej;
   3. upowszechnianie informacji niezbędnych do sprawnej realizacji systemu kontroli zarządczej.”;
 3. dotychczasowy § 41 otrzymuje brzmienie:
  㤠41
  Departament Polityki Jakości (JZ)
  1. W skład Departament Polityki Jakości wchodzą:
   1. Biuro ds. Systemów Zarządzania i Znaków (JZ-SZ);
   2. Biuro ds. Normalizacji (JZ-NZ).
  2. Do zadań Biura ds. Systemów Zarządzania i Znaków należy w szczególności:
   1. inicjowanie i koordynacja działań mających na celu podnoszenie jakości produkowanych towarów, świadczonych usług i zarządzania do poziomu wymaganego w Unii Europejskiej;
   2. organizacja i współorganizacja szkoleń i konferencji z zakresu wdrażania systemów zarządzania jakością, akredytacji i certyfikacji, podnoszenia jakości towarów i usług;
   3. organizacja, współorganizacja regionalnych konkursów i innych działań promujących dobre zarządzanie w organizacjach (przedsiębiorstwach, organizacjach edukacyjnych, organizacjach publicznych) oraz promujących podnoszenie jakości towarów i świadczonych usług tj. Konkurs Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur oraz Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości;
   4. współpraca z samorządami powiatowymi i gminnymi, gospodarczymi i zawodowymi w zakresie systemów zarządzania i podnoszenia jakości towarów i usług;
   5. współpraca z administracją rządową w zakresie systemów zarządzania i podnoszenia jakości towarów i usług;
   6. prowadzenie banku danych organizacji z województwa warmińsko-mazurskiego, które wdrożyły znormalizowane systemy zarządzania;
   7. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie priorytetu: upowszechnianie i ochrona praw konsumenta Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
   8. nadzorowanie i opieka nad systemem zarządzania jakością w Urzędzie Marszałkowskim;
   9. merytoryczna i logistyczna realizacja projektów ze środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych w zakresie działań merytorycznych Departamentu;
   10. prowadzenie spraw związanych z marką i znakami towarowymi zgodnie z ustawą Prawo Własności Przemysłowej w tym spraw związanych z wyrażeniem zgody na użycie przez podmioty oznaczeń regionalnych tj. logo województwa, herb województwa, hasło „Mazury Cud Natury”, słów „warmiński”, „mazurski”, „warmińsko-mazurskim” i innych, prowadzenie spraw związanych z rejestracją znaków towarowych charakterystycznych dla województwa w Urzędzie Patentowym RP;
   11. monitoring strategii w zakresie realizacji celu operacyjnego 1.9 i współpraca w monitoringu innych celów operacyjnych związanych z zakresem realizowanych działań;
   12. prowadzenie spraw finansowych Departamentu;
   13. prowadzenie spraw organizacyjnych Departamentu;
   14. prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą w ramach Departamentu;
   15. prowadzenie innych działań wynikających z realizacji „Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości na lata 2000-2015.
  3. Do zadań Biura ds. Normalizacji należy w szczególności:
   1. prowadzenie spraw w zakresie normalizacji i oznakowania towarów i usług;
   2. inicjowanie i koordynacja działań mających na celu podnoszenie jakości produkowanych towarów, świadczonych usług, w tym gastronomicznych i hotelarskich oraz szkolnictwa zawodowego do poziomu wymaganego w Unii Europejskiej;
   3. prowadzenie spraw związanych z merytoryczną realizacją projektów w celu podnoszenia jakości produktów i usług i szkolnictwa zawodowego;
   4. opracowywanie procedur przyznawania regionalnych znaków jakości;
   5. organizacja i współorganizacja konferencji, spotkań, wizyt studyjnych w zakresie podnoszenia jakości towarów i usług, zwłaszcza towarów żywnościowych, usług gastronomicznych i hotelarskich oraz szkolnictwa zawodowego;
   6. udział w targach o tematyce działalności Departamentu;
   7. współpraca z samorządami gminnymi i powiatowymi, administracją rządową i organizacjami pozarządowymi w zakresie jakości i współpracy międzynarodowej;
   8. organizacja i współorganizacja konkursów kulinarnych mających na celu promocję regionu poprzez promocję żywności naturalnej, lokalnej i tradycyjnej, w tym w ramach realizacji Kalendarza Imprez;
   9. prowadzenie spraw związanych z Europejską Siecią Dziedzictwa Kulinarnego;
   10. prowadzenie spraw związanych z rejestracją i ochroną nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktów tradycyjnych zgodnie z ustawą o rejestracji i ochronie nazw oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych;
   11. prowadzenie spraw związanych z krajowymi systemami, w tym wyróżniania żywności wysokiej jakości i znakiem gwarancyjnym „Jakość Tradycja”;
   12. prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową Departamentu z regionami partnerskimi województwa i innymi regionami Unii Europejskiej oraz spoza Unii ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektów w ramach programu „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013;
   13. prowadzenie spraw związanych z międzynarodową siecią Cittaslow w tym prowadzenie Sekretariatu Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow;
   14. monitoring strategii w zakresie realizacji celu operacyjnego 1.4, 9.3.3 i współpraca w monitoringu innych celów operacyjnych związanych z zakresem realizowanych działań;
   15. prowadzenie i koordynacja spraw związanych z programem „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004- 2013”;
   16. prowadzenie innych działań wynikających z realizacji „Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości na lata 2000-2015.”;
 4. dotychczasowy § 46 otrzymuje brzmienie:
 5. 㤠46
  Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (OP)
  Do zakresu działania Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy w szczególności:
  1. współpraca z organizacjami pozarządowymi, ich zrzeszeniami, związkami, reprezentacjami oraz Departamentami, administracją publiczną i innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań samorządu województwa przez organizacje pozarządowe, rozwoju sektora pozarządowego oraz działalności organizacji na Warmii i Mazurach;
  2. realizacja zadań w zakresie koordynacji prac związanych z opracowywaniem i monitorowaniem rocznego wojewódzkiego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  3. obsługa prac Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurskiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
  4. współpraca przy organizacji otwartych konkursów ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań Samorządu Województwa;
  5. kojarzenie partnerstw organizacji z innymi podmiotami, inspiracja do wspólnej realizacji projektów, animacja współpracy organizacji z samorządem województwa, wspieranie wdrażania modelowych rozwiązań w zakresie współpracy;
  6. realizacja zadań wynikających z nadzoru nad stowarzyszeniami – lokalnymi grupami działania oraz lokalnymi grupami rybackimi;
  7. wykonywanie działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i koordynacja ich działań;
  8. współdziałanie przy realizacji działań o jakich mowa w pkt 7 z organizacjami oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych.”;
 6. załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko– Mazurskiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki