Wersja obowiązująca z dnia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa z zakresu turystyki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacje dodatkowe:

  1. Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa z zakresu turystyki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęło 65 ofert, w tym 1 oferta nie spełniała wymogów formalnych.
  2. Przeanalizowano 64 oferty spełniających wymogi formalne i 1 nie spełniającą wymogów formalnych. 7 wybrano do realizacji.

Załączniki

Załączniki