Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 32/432/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 czerwca 2011 r

Informacje dodatkowe:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 32/432/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
 1. dotychczasowy § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „4. Do zadań Biura Obsługi Zarządu należy w szczególności:
  1. opracowanie projektów planów pracy Zarządu oraz terminarza posiedzeń;
  2. kompletowanie wniosków kierowanych na posiedzenia Zarządu;
  3. prowadzenie rejestru uchwał Zarządu;
  4. sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu;
  5. przekazywanie do Kancelarii Sejmiku przyjętych (zatwierdzonych) przez Zarząd i podpisanych przez Marszałka projektów aktów prawnych i materiałów informacyjnych przeznaczonych do rozpatrzenia przez Sejmik Województwa;
  6. przekazywanie uchwał i rozstrzygnięć Zarządu do wykonania merytorycznym Departamentom;
  7. przekazywanie Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Zarządu objętych zakresem nadzoru tych organów – w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.”;
 2. dotychczasowy § 32 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  „3) Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej (ROPS-III);”;
 3. dotychczasowy § 32 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
  „6. Do zadań Biura ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej należy w szczególności:
  1. opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie wojewódzkich programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz realizacji polityki prorodzinnej, będących integralną częścią strategii rozwoju województwa;
  2. prowadzenie interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;
  3. sprawowanie funkcjonalnego nadzoru nad ośrodkami adopcyjnymi prowadzonymi przez Samorząd Województwa,
  4. promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  5. monitorowanie przebiegu procesów adopcyjnych w ośrodkach adopcyjnych na terenie województwa;
  6. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich wojewodzie;
  7. opracowywanie diagnozy oraz monitorowanie sytuacji i problemów rodzin w województwie;
  8. współdziałanie i współpraca przy monitorowaniu strategii społeczno-gospodarczej województwa;
  9. współpraca przy monitorowaniu strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego;
  10. współpraca m.in. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, samorządami gmin i powiatów, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.”.
 4. dotychczasowy § 57 otrzymuje brzmienie:
  㤠57
  1. Projekty aktów prawnych wraz ze stosownym wnioskiem przedkładane są Zarządowi za pośrednictwem Biura Obsługi Zarządu.
  2. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie potrzeby wydania aktu prawnego oraz ustosunkowanie się do uwag i wniosków zgłoszonych przez jednostki opiniujące nie uwzględnionych w projekcie.
  3. Każdy wniosek powinien zawierać określenie:
   1. podmiotu występującego z inicjatywą wydania aktu prawnego;
   2. departamentu przygotowującego akt prawny;
   3. radcy prawnego opiniującego akt prawny pod względem formalno-prawnym;
   4. Skarbnika Województwa pod względem finansowym;
   5. opinię dotyczącą publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
  4. Do wniosku powinny być załączone odpowiednie dokumenty potwierdzające uzasadnienie i proponowane rozstrzygnięcie.
  5. Projekty wniosków referują Członkowie Zarządu lub Dyrektorzy departamentów.”;
 5. dotychczasowy § 59 otrzymuje brzmienie:
  㤠59
  Uchwały Zarządu po ich podjęciu i podpisaniu przez Marszałka kieruje się do Departamentu Organizacyjnego, który prowadzi ewidencję uchwał i następnie przekazuje Dyrektorom odpowiednich departamentów oraz kierownikom samorządowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za ich wykonanie.”.
 6. dotychczasowy załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki