Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie upoważnienia Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania w imieniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu pt.: „ Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” w ramach Poddziałania 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013 przez okres jego realizacji

Informacje dodatkowe:

Projekt, pt.: „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” , realizowany będzie w latach 2007-2013 jako projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Upoważnia się Panią Wiesławę Przybysz – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania w imieniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadczeń woli w następujących sprawach związanych z realizacją projektu, o którym mowa w § 1 :

  • podpisania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
  • podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu, a także potwierdzenia kopii dokumentów dotyczących projektu za zgodność z oryginałami.

Załączniki

Załączniki