Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 32/432/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 czerwca 2011 r

Informacje dodatkowe:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 32/432/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasowy § 40 otrzymuje brzmienie:
㤠40
Departament Koordynacji Promocji (KP)
 1. W skład Departamentu Koordynacji Promocji wchodzą:
  1. Zespół Koordynacji Promocji (KP-I);
  2. Zespół Redakcji Wrót Warmii i Mazur (KP-II);
  3. Zespół Promocji Gospodarczej (KP-III);
  4. Zespół Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (KP-IV).
 2. Do zadań Zespołu Koordynacji Promocji należy w szczególności:
  1. inicjowanie, organizacja, prowadzenie i koordynacja działań związanych z ogólną promocją Województwa we współpracy z innymi jednostkami Urzędu i samorządu wojewódzkiego, samorządem terytorialnym innych szczebli oraz podmiotami w kraju i za granicą zajmującymi się promocją regionalną lub promocją Polski;
  2. opiniowanie, pomoc w przygotowywaniu i realizacji kampanii informacyjnych i promocyjnych we współpracy z poszczególnymi departamentami w szczególności: Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentem Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Gabinetem Marszałka oraz Departamentem Turystyki w zakresie promocji regionu, programów i projektów europejskich;
  3. opracowywanie, przygotowywanie, gromadzenie i upowszechnianie materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących Województwa;
  4. opracowywanie i wdrażanie systemu identyfikacji wizualnej Urzędu oraz monitorowanie jego przestrzegania;
  5. redagowanie informacji dotyczących Departamentu na stronę internetową Urzędu oraz BIP;
  6. wspólnie z Departamentem Polityki Jakości opiniowanie wniosków o zgodę na użycie herbu i logo Województwa;
  7. organizowanie konkursów promujących region z wyłączeniem konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości;
  8. prowadzenie spraw związanych z działalnością Zespołu Wydawniczego.
 3. Do zadań Zespołu Redakcji Wrót Warmii i Mazur należy w szczególności:
  1. administrowanie i aktualizacja serwisów informacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w oparciu o materiały merytorycznie opracowane przez poszczególne jednostki Urzędu w ramach ich zadań, we współpracy z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego;
  2. opiniowanie, pomoc w przygotowaniu i realizacji kampanii informacyjnych i promocyjnych we współpracy z poszczególnymi departamentami w szczególności Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentem Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa oraz Gabinetem Marszałka w zakresie kampanii internetowych;
  3. koordynacja akcji promocyjnych w plebiscycie New7Wonders;
  4. przygotowywanie wydarzeń medialnych, konferencji prasowych i informacji prasowych we współpracy z Gabinetem Marszałka.
 4. Do zadań Zespołu Promocji Gospodarczej należy w szczególności:
  1. realizacja promocji gospodarczej regionu na rzecz pozyskiwania inwestycji krajowych i zagranicznych;
  2. prowadzenie spraw dotyczących Centrum Obsługi Inwestora w Województwie;
  3. wdrażanie projektu „Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach- Profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej” jako narzędzia do zadania określonego w pkt 1, a także innych projektów, mających na celu stymulację wzrostu zainteresowania ofertą gospodarczą Polski Wschodniej i przyspieszenie tempa wzrostu społeczno- gospodarczego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
  4. współpraca z instytucjami otoczenia biznesu.
 5. Do zadań Zespołu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów należy w szczególności:
  1. identyfikacja rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicę Polski;
  2. wyszukiwanie w dostępnych bazach danych (w kraju i za granicą) informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie lub w podejmowaniu inwestycji na wybranym rynku zagranicznym i inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami;
  3. pozyskiwanie i udostępnianie zainteresowanym przedsiębiorcom i grupom przedsiębiorstw informacji rynkowych w postaci:
   1. zagranicznych raportów, analiz, badań rynkowych, opracowań sektorowoproblemowych i informacji na temat: administracyjno-prawnych, finansowych, w tym bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, także w zakresie rozwoju działalności eksportowej i podejmowania/realizacji inwestycji za granicą,
   2. obowiązujących zasad otwierania oddziałów i przedstawicielstw za granicą;
  4. gromadzenie i udostępnianie informacji odnośnie zasad przejmowania i łączenia się (fuzji) przedsiębiorstw, w tym także przez podmioty (przedsiębiorstwa) zagraniczne;
  5. pozyskiwanie i udostępnianie informacji w zakresie obowiązujących metod rozliczeń międzynarodowych, zwyczajów i uzansów handlowych, technik finansowania transakcji eksportowych, sposobów oceny ryzyka eksportowego i zarządzania ryzykiem;
  6. pozyskiwanie i przekazywanie informacji (a w przypadkach tego wymagających formułowanie rekomendacji) ukierunkowanych na umożliwienie przedsiębiorcom czy grupom przedsiębiorstw:
   1. dostosowania strategii eksportowej przedsiębiorstwa do danego rynku zagranicznego,
   2. dokonanie doboru efektywnych i skutecznych form realizacji działań marketingowych na rynkach zagranicznych;
  7. udostępnianie informacji odnośnie źródeł i procedur pozyskiwania środków na finansowanie działalności eksportowej i inwestycji za granicą, z programów pomocowych Unii Europejskiej – krajowych i regionalnych oraz ze środków budżetowych (publicznych);
  8. informowanie o funkcjonalności zasad korzystania z systemu interwencyjnego SOLVIT;
  9. informowanie i rekomendowanie wykorzystania aktywnych instrumentów wsparcia eksportu, w obszarze: a) finansowym, b) usługowym, c) instytucjonalnym, ośrodków wsparcia eksporterów i inwestorów, tak w kraju jak i na rynkach zagranicznych, takich jak: agencje rządowe, placówki zagraniczne, izby gospodarcze, itp.;
  10. przygotowanie i obsługa misji gospodarczych z/do regionu;
  11. dostarczanie zainteresowanym inwestorom zagranicznym informacji gospodarczych o regionie (województwie), w tym:
   1. statystycznych o potencjale gospodarczym regionu i bieżącej sytuacji gospodarczej,
   2. prawno-administracyjnych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
   3. o instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, zachętach inwestycyjnych oferowanych na poziomie regionu i kraju oraz o instytucjach właściwych dla poszczególnych instrumentów (dane kontaktowe),
   4. o dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych,
   5. o podmiotach gospodarczych z regionu poszukujących inwestora,
   6. o potencjalnych poddostawcach wg sektorów;
  12. organizacja, aktualizacja i udostępnianie baz danych gromadzących ww. informacje;
  13. inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającymi rozwój gospodarczy w regionie, właściwymi dla struktury potrzeb potencjalnego inwestora;
  14. promocja oferty inwestycyjnej poszczególnych gmin i powiatów z regionu;
  15. prowadzenie monitoringu napływu inwestycji do regionu;
  16. działania w formule follow-up w odniesieniu do klientów COIE;
  17. współpraca z zagranicą, w tym przygotowywanie i obsługa misji gospodarczych z/do regionu.”.
2) załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko– Mazurskiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki