Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 32/432/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 czerwca 2011 r

Informacje dodatkowe:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 32/432/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. dotychczasowy § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2.W skład Urzędu wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy:
  1. Pełnomocnik Marszałka ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych - MN
  2. Wieloosobowe Stanowisko ds. BHP i P.poż. - B.”;
 2. dotychczasowy § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Do zadań Biura ds. pomocy i integracji społecznej należy w szczególności:
  1. w zakresie pomocy społecznej:
   1. opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi – po konsultacji z powiatami,
   2. sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w województwie warmińskomazurskim,
   3. organizowanie szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej,
   4. rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska,
   5. inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej,
   6. organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
   7. prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie województwa,
   8. opracowywanie raportu z monitoringu strategii polityki społecznej województwa warmińsko – mazurskiego,
   9. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji konkursów w zakresie zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej,
   10. przygotowywanie umów i prowadzenie nadzoru i kontroli nad wykorzystaniem dotacji przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej,
   11. realizacja zadań w zakresie koordynacji prac związanych z opracowywaniem i monitorowaniem rocznego wojewódzkiego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w części dotyczącej polityki społecznej,
   12. realizacja zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie zadań realizowanych z pomocy społecznej,
   13. współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
   14. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej i ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
  2. w zakresie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Obserwatorium Integracji Społecznej:
   1. przeprowadzenie jednego badania regionalnego rocznie wynikającego z zadań projektu,
   2. współpraca przy opracowaniu oceny zasobów pomocy społecznej w województwie warmińsko-mazurskim,
   3. tworzenie założeń programów finansowanych ze środków własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej lub założeń projektów systemowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
   4. przekazywanie wniosków i rekomendacji z prowadzonych badań marszałkowi i wojewodzie oraz jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej,
   5. formułowanie rekomendacji, na podstawie których będą opracowywane programy szkoleń prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
   6. popularyzacja wyników prowadzonych badań,
   7. stworzenie strony internetowej,
   8. promocja działań realizowanych przez OIS,
   9. wysyłanie bezpłatnego newslettera w wersji elektronicznej,
   10. składanie sprawozdań półrocznych oraz sprawozdania końcowego do CRZL ze zrealizowanych zadań merytorycznych.”;
 3. dotychczasowy § 36 otrzymuje brzmienie:
  㤠36
  Departament Kontroli (K)
  1. W skład Departamentu Kontroli wchodzą:
   1. Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych (ZK);
   2. Zespół Kontroli ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (ZRPO);
   3. Samodzielne Stanowisko ds. Skarg i Wniosków (SiW);
   4. Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej (KZ).
  2. Do zadań Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych należy w szczególności:
   1. sporządzanie w uzgodnieniu z Departamentami rocznych planów kontroli oraz sprawozdań z ich wykonania;
   2. sporządzanie rocznej analizy działalności kontrolnej Urzędu m.in. na podstawie sprawozdań Dyrektorów Departamentów;
   3. wykonywanie kontroli wewnętrznej w Departamentach, zwłaszcza w zakresie:
    1. organizacji i zarządzania Departamentami,
    2. przestrzegania przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem kodeksu postępowania administracyjnego,
    3. prowadzenia działalności kontrolnej przez Dyrektorów Departamentów w ramach sprawowanego przez nich nadzoru nad terminowością i prawidłowością zadań wykonywanych przez pracowników,
    4. prawidłowości przestrzegania procedur kontroli finansowej, prawidłowości postępowania w zamówieniach publicznych,
    5. przestrzegania realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez organy kontroli oraz terminów realizacji uchwał Zarządu Województwa i wniosków Komisji Sejmiku;
   4. nadzorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych przez Departamenty;
   5. sporządzanie w uzgodnieniu z Departamentami rocznych planów kontroli jednostek samorządowych oraz sprawozdań z ich wykonania;
   6. wykonywanie kontroli zewnętrznych w zakresie sposobu realizowania na obszarze Województwa zadań publicznych wynikających z aktów prawnych w odniesieniu do wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
   7. kontrola i ocena wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia dotycząca realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń medycznych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz legalności, celowości i rzetelności gospodarki finansowej;
   8. nadzorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych przez samorządowe jednostki organizacyjne.
  3. Do zadań Zespołu Kontroli ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury należy w szczególności:
   1. przeprowadzenie kontroli wykonania Rocznych Planów Działań Instytucji Zarządzającej z Pomocy Technicznej RPO WiM;
   2. przeprowadzenie kontroli na dokumentach oraz kontroli na miejscu realizacji projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych w ramach RPO WiM przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
   3. nadzorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych.
  4. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Skarg i Wniosków należy w szczególności:
   1. koordynowanie spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na skargi i wnioski przedkładane Marszałkowi, Wicemarszałkom, Członkom Zarządu oraz Sekretarzowi Województwa;
   2. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków kierowanych do Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu oraz Sekretarza Województwa;
   3. opracowywanie analiz przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Departamenty.
  5. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej należy w szczególności:
   1. koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej podejmowanych przez Departamenty i inne równorzędne komórki organizacyjne Urzędu;
   2. gromadzenie i analiza informacji świadczących o stanie kontroli zarządczej;
   3. upowszechnianie informacji niezbędnych do sprawnej realizacji systemu kontroli zarządczej.”;
 4. dotychczasowy § 45 otrzymuje brzmienie:
  㤠45
  Wieloosobowe Stanowisko ds. BHP i P.poż. (B) Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska ds. BHP i P.poż. należy w szczególności:
  1. przeprowadzenie kontroli stanu bhp oraz ochrony p.poż;
  2. informowanie Marszałka o stwierdzonych nieprawidłowościach;
  3. występowanie z wnioskami o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
  4. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
  5. realizacja innych zadań określonych odrębnymi przepisami dotyczącymi służby bhp i ochrony p.poż.”.
 5. załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko– Mazurskiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki