Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana Uchwały Nr 62/1181/10/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość, Działanie 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013, z konkursu 02/10/1.3

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego podejmuje decyzję o wprowadzeniu zmian do końcowej listy rankingowej projektów po ocenie strategicznej, Listy rezerwowej projektów do dofinansowania stanowiących Załączniki do Uchwały Nr 62/1181/10/IV Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 21 grudnia 2010 r. nadając im brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 4 do niniejszej Uchwały.

Załączniki

Załączniki