Wersja obowiązująca z dnia

Zatwierdzenie do realizacji projektu systemowego pt. „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” oraz Zasad jego realizacji

Informacje dodatkowe:

Zatwierdza się do realizacji projekt systemowy o sumie kontrolnej 42B7-72AD-1F23-D5A6, pt. „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” finansowany w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki