Wersja obowiązująca z dnia

Dokonanie zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 przyjętym Uchwałą Nr 17/305/10/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29 marca 2010 r., o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki