Wersja obowiązująca z dnia

Dokonanie zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przyjętym Uchwałą nr 7/112/10/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 8 lutego 2010 r., o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki