Wersja obowiązująca z dnia

Dokonanie zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przyjętym Uchwałą nr 1/6/10/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 stycznia 2010 r., o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki