Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 43/509/09/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 8 lipca 2009 r

Informacje dodatkowe:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 43/509/09/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 8 lipca 2009 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
 1. dotychczasowy § 22 otrzymuje brzmienie:

  㤠22

  Departament Prawny (P)
  Do zakresu działania Departamentu Prawnego należy w szczególności:
  1. opiniowanie pod względem formalno-prawnym i techniki legislacyjnej projektów aktów prawnych Marszałka i Zarządu oraz projektów uchwał kierowanych do Sejmiku;
  2. doradztwo i wyrażanie opinii w zakresie stosowania prawa;
  3. uczestniczenie w rokowaniach, opiniowanie umów i porozumień;
  4. wydawanie opinii prawnych na zlecenie Członków Zarządu oraz Dyrektorów Departamentów;
  5. zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracyjnymi;
  6. weryfikowanie pod względem zgodności z prawem uchwał Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz przygotowywanie projektów decyzji związanych z nadzorem prawnym nad tymi uchwałami;
  7. prowadzenie zbioru niezbędnych przepisów prawnych;
  8. inne czynności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.).”;
 2. dotychczasowy § 29 otrzymuje brzmienie:

  㤠29

  Departament Ochrony Środowiska (OŚ)
  1. W skład Departamentu Ochrony Środowiska wchodzą:
   1. Biuro Polityki Ekologicznej (PE);
   2. Biuro Opłat Środowiskowych (OP);
   3. Biuro Geologa Wojewódzkiego (GW);
   4. Biuro Pozwoleń Środowiskowych (PŚ);
   5. Samodzielne Stanowisko ds. Energii Odnawialnej (EO).
  2. Do zadań Biura Polityki Ekologicznej należy w szczególności:
   1. prowadzenie spraw związanych z planowaniem strategicznym w części dotyczącej ochrony środowiska;
   2. opracowywanie, realizacja i monitoring wojewódzkich programów w zakresie ochrony środowiska;
   3. opracowywanie opinii do lokalnych programów ochrony środowiska i gospodarki odpadami;
   4. współdziałanie z administracją rządową, samorządową i organizacjami społecznymi;
   5. opiniowanie i uzgadnianie warunków korzystania z wód dorzeczy;
   6. współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie;
   7. współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska;
   8. diagnozowanie i ocena sytuacji dotyczącej stanu środowiska w regionie;
   9. opracowanie, realizacja i monitoring projektów dotyczących ochrony środowiska i edukacji ekologicznej;
   10. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez organizacje pozarządowe;
   11. realizowanie zadań w zakresie spraw związanych z opłatą produktową;
   12. realizowanie zadań w zakresie spraw związanych z prowadzeniem wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
   13. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością dotyczącą wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów;
   14. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością dotyczącą obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami;
   15. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością oraz wykazem przedsiębiorców prowadzących stację demontażu;
   16. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem administracji w zakresie łowiectwa na terenie województwa;
   17. prowadzenie spraw w zakresie udziału samorządu województwa w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz ochrony środowiska;
   18. prowadzenie rejestru rodzaju, ilości i miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz instalacji i urządzeń, w których substancje te były lub są wykorzystywane;
   19. przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa w sprawach:
    1. utworzenia, zmiany granic i likwidacji parku krajobrazowego,
    2. nadania statutów parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych,
    3. planu ochrony parku krajobrazowego,
    4. wyznaczenia, zmiany granic lub likwidacji obszaru chronionego krajobrazu;
   20. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem dyrektora parku krajobrazowego oraz członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych;
   21. nadzór nad funkcjonowaniem parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych.
  3. Do zadań Biura Opłat Środowiskowych należy w szczególności:
   1. realizowanie zadań w zakresie spraw związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska, a w szczególności za:
    1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
    2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
    3. pobór wód,
    4. składowanie odpadów;
   2. realizowanie zadań w zakresie spraw związanych z opłatą za substancje kontrolowane;
   3. prowadzenie rachunkowości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i opłat za substancje kontrolowane;
   4. podział i przekazywanie środków pieniężnych pochodzących z opłat na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz budżetów właściwych powiatów i gmin;
   5. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku;
   6. windykacja zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej.
  4. Do zadań Biura Geologa Wojewódzkiego należy w szczególności prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, a w szczególności:
   1. udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie złóż kopalin;
   2. przyjmowanie dokumentacji zasobów złóż kopalin, ujęć wód podziemnych, geologiczno-inżynierskich;
   3. przyjmowanie projektów zagospodarowania złóż;
   4. prowadzenie wojewódzkiego archiwum geologicznego, udostępnianie i sprzedaż informacji geologicznych.
  5. Do zadań Biura Pozwoleń Środowiskowych należy w szczególności:
   1. przygotowywanie projektów pozwoleń zintegrowanych dla instalacji, których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;
   2. prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia treści programu dostosowawczego mającego na celu osiągnięcie BAT;
   3. przygotowywanie projektów pozwoleń wodnoprawnych;
   4. prowadzenie spraw dotyczących Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
   5. przygotowywanie projektów decyzji w zakresie gospodarki odpadami;
   6. realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami;
   7. przygotowywanie projektów pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz decyzji ustalających dopuszczalne poziomy hałasu;
   8. opracowywanie programów ochrony powietrza mających na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu;
   9. opracowywanie programów ochrony środowiska przed hałasem.
  6. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Energii Odnawialnej należy w szczególności:
   1. przygotowanie spraw związanych z planowaniem strategicznym w części dotyczącej odnawialnych źródeł energii;
   2. monitorowanie realizacji programu ekoenergetycznego i prowadzenie bazy danych;
   3. współdziałania z administracją rządową, samorządową, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej;
   4. inspirowanie działań edukacyjno-szkoleniowych dotyczących ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii;
   5. współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (WFOŚiGW), Bałtyckim Klastrem Ekoenergetycznym (BKEE) i Centrum Badań Energii Odnawialnej przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (CBEO UWM).”.
 3. załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko– Mazurskiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki