Wersja obowiązująca z dnia

Uchwalenie "Wojewódzkiego programu wyrównania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2008-2011"

Informacje dodatkowe:

Uchwala się "Wojewódzki program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2008-2011", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki