Wersja obowiązująca z dnia

Określenie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007

Informacje dodatkowe:

Środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane w roku bieżącym Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 3 143 112 zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące sto dwanaście złotych) przeznacza się w roku 2007 na:
  1. dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w kwocie 2 052 932 zł;
  2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, w kwocie- 1 090 180 zł.

Załączniki

Załączniki

  • Treśc uchwały
    format: pdf, rozmiar: 28.11 KB, data dodania: