Wersja obowiązująca z dnia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w 2008 roku .

Informacje dodatkowe:

Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa przez organizacje pozarządowe w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, złożono 14 ofert, w tym 4 oferty nie spełniają wymogów formalnych i nie podlegają rozpatrzeniu. Przeanalizowano 10 ofert, które spełniają wymogi formalne.

Wykaz ofert, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Konkursowej wraz z propozycją kwoty dotacji z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz wykaz ofert, które nie spełniają wymogów formalnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki