Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 48/551/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania

Załączniki

Treść aktu

Załączniki