Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.07.02.01 IZ.00 28 001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF ZIT Olsztyna, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania

Załączniki

Treść aktu

Załączniki