Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Tabeli wdrażania rekomendacji sformułowanych w ramach badania ewaluacyjnego pt. Ocena wpływu RPO WiM 2014‐2020 na trwałość i jakość zatrudnienia w województwie warmińsko‐mazurskim.

Załączniki

Treść aktu

Załączniki