Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana Uchwały Nr 32/357/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie dofinansowania projektu „Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach - profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej” nr WND-RPWM.01.02.03-28-001/08 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość” Działanie 1.2 – ,,Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu” Poddziałanie 1.2.3 – „System obsługi inwestora na poziomie regionalnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Informacje dodatkowe:

W uchwale Nr 32/357/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 maja 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. Dodaje się § 1 o następującej treści:
  1. „Rozporządzeniu Rady nr 1083/2006”, „rozporządzeniu Komisji nr 1828/2006”, „rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006”– rozumie się przez to odpowiednio: rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L Nr 210, str. 25 z późn. zm.); rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L Nr 371, str. 1 z późn. zm.); 2 rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L Nr 210, str.1);
  2. „Programie” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (RPO WiM), przyjęty Uchwałą Nr 61/354/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2007 r.;
  3. „Uszczegółowieniu Programu” – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu, przyjęty Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 września 2008 r.;
  4. „Instytucji Zarządzającej RPO WiM” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego;
  5. „Beneficjencie” – naleŜy przez to rozumieć Beneficjenta, zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1083/2006 oraz z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.);
  6. „Osi priorytetowej” – naleŜy przez to rozumieć: Oś priorytetową nr 1 „Przedsiębiorczość”;
  7. „Działaniu” – należy przez to rozumieć: Działanie nr 1.2 .„Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu”;
  8. „Poddziałaniu” – należy przez to rozumieć: Poddziałanie nr 1.2.3 „System obsługi inwestora na poziomie regionalnym”;
  9. „Funduszu” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
  10. „dotacji rozwojowej” – należy przez to rozumieć środki publiczne pochodzące z budżetu państwa, o których mowa w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
  11. „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć krajowe publiczne środki finansowe, w tym dotacje rozwojowe, przekazywane przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM na rachunek bankowy Beneficjenta stanowiące bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych realizowanego Projektu w ramach Programu na podstawie niniejszej Umowy, udzielaną w formie refundacji;
  12. „rachunku bankowym Beneficjenta” – należy rozumieć rachunek bankowy nr 97 1160 2202 0000 0001 3465 8338 prowadzony w banku BANK MILLENNIUM S.A. W przypadku Beneficjentów realizujących projekty duże, kluczowe i partnerskie przez rachunek bankowy należy rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy dla Projektu przez który dokonywane są wyłącznie operacje związane z Projektem.
  13. „rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej RPO WiM” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WiM dla Osi priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorczość”, Działania 1.2 .„Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu”; nr 67 1160 2202 0000 0001 0462 6514, prowadzony w banku BANK MILLENNIUM S.A., na którym są gromadzone środki dotacji rozwojowej, przekazywane Instytucji Zarządzającej RPO WiM przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013;
  14. „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria, zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1083/2006, rozporządzeniem Komisji nr 1828/2006, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006, jak również w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) i wydanych do niej aktów wykonawczych, oraz zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalności wydatków w okresie programowania 2007-2013 i z Uszczegółowieniem Programu, jak również z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM;
  15. „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie szczegółowo określone we Wniosku o dofinansowanie Projektu, realizowane w ramach danej Osi priorytetowej w Programie, będące przedmiotem niniejszej Uchwały;
  16. „rozpoczęciu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć zawarcie przez Beneficjenta pierwszej umowy w ramach Projektu z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków lub w przypadku Projektów podlegających zasadom udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej podjęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia środków trwałych”;
  17. „zakończeniu rzeczowym Projektu” – należy przez to rozumieć datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru lub innego dokumentu równoważnego w ramach Projektu; 3
  18. „zakończeniu finansowym Projektu” – należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie 1;
  19. „Wniosku o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, standardowy formularz Wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami, składany przez Beneficjenta ubiegającego się o dofinansowanie Projektu w ramach Osi priorytetowej w Programie;
  20. „Wniosku o płatność” - należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, standardowy formularz elektroniczny wniosku Beneficjenta o płatność wraz z załącznikami w formie papierowej składany przez Beneficjenta, na podstawie którego Beneficjent występuje do Instytucji Zarządzającej RPO WiM o refundację części albo całości kwoty poniesionych wydatków kwalifikowanych lub poniesione wydatki na realizację Projektu w ramach Osi priorytetowej w Programie lub przekazuje informacje o postępie rzeczowym Projektu
  21. „Uchwale” - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę o dofinansowanie Projektu, określającą w szczególności warunki przekazywania i wykorzystania dotacji rozwojowej;
  22. „płatności pośredniej (okresowej)” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu, ujętych we Wniosku o płatność, przekazaną przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM na rachunek bankowy Beneficjenta po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Uchwale;
  23. „płatności końcowej” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej całość lub część dofinansowania na realizację Projektu, ujętych we Wniosku o płatność, przekazaną przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM na rachunek bankowy Beneficjenta po zakończeniu finansowym realizacji Projektu oraz po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Uchwale;
  24. „rozliczeniu wydatków” – rozumie się przez to udokumentowanie we Wniosku o płatność wydatków poniesionych przez państwową jednostkę budŜetową finansującą całość wydatków ponoszonych w ramach Projektu ze środków będących w jej dyspozycji;
  25. „refundacji” – należy przez to rozumieć zwrot Beneficjentowi, faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej, części wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, dokonywany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Uchwale;
  26. „sile wyższej” - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub Instytucji Zarządzającej RPO WiM, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Uchwały, których Beneficjent lub Instytucja Zarządzająca RPO WiM nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych; na okres działania siły wyższej obowiązki wynikające z niniejszej Uchwały ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej;
  27. „obszarze geograficznym” – należy przez to rozumieć miejsce realizacji projektu zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu;
  28. „ Instrukcji Wypełniania Wniosku o Płatność” – należy przez to rozumieć dokument publikowany w formie elektronicznej przez Instytucję Zrządzającą RPO WiM, określający terminy i zasady składania przez Beneficjentów Wniosków o płatność;
  29. „Czas pracy Instytucji Zarządzającej RPO WiM”- należy przez to rozumieć czas urzędowania Instytucji Zarządzajacej RPO WiM, tj. poniedziałek godzina 8:00- 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:30- 15:30;
  30. „Dzień roboczy”- należy przez to rozumieć każdy dzień pracy Instytucji Zarządzającej RPO WiM nie będący sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy.
  31. „wkładzie własnym” - należy przez to rozumieć środki finansowe zagwarantowane przez Beneficjenta w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania Projektu.
  32. „środkach własnych” – należy przez to rozumieć środki finansowe Beneficjenta, przeznaczone na realizację Projektu, z wyłączeniem środków pochodzących z części budŜetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków publicznych oraz poŜyczek preferencyjnych;
  33. „wartości Projektu” – należy przez to rozumieć całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu;
  34. „całkowitej wartości Projektu” – należy przez to rozumieć całkowite wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowane
  35. partner Projektu – należy przez rozumieć podmiot o którym mowa w ustawie z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U z 2009 r., nr 19, poz. 100)”.
  36. Departament Kontroli- naleŜy przez to rozumieć Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Załączniki

Załączniki