Wersja obowiązująca z dnia

Dofinansowania projektu „Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach – profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej” nr WND-RPWM.01.02.03-28-001/08 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość” Działanie 1.2 – ,, Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu” Poddziałanie 1.2.3 – „System obsługi inwestora na poziomie regionalnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (zwany dalej Instytucją Zarządzającą RPO WiM), dokonuje wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość” Działania 1.2 – ,,Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu” Poddziałania 1.2.3 – „System obsługi inwestora na poziomie regionalnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu 04/08/1.2.3. Projektu „Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach – profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej” określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu nr WND-RPWM.01.02.03-28-001/08, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały, zgłoszonego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, REGON 510750309 NIP 739-29-65-551, zwanego dalej Beneficjentem.

Załączniki

Załączniki

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 147.31 KB, data dodania: