Wersja obowiązująca z dnia

Aktualizacja książek procedur w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się do stosowania zaktualizowane niżej wymienione książki procedur dla działań delegowanych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  1. Książkę procedur KP-611-167-ARiMR/3/z Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań: 125 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi oraz Osi Leader w ramach PROW na lata 2007-2013.
  2. Książkę procedur KP-611-184-ARiMR/2/z Procedura weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa oraz Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013.
  3. Książkę procedur KP-611-188-ARiMR/2/z Sporządzanie i poprawa zlecenia płatności dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa oraz Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013.
  4. Książkę procedur KP-611-189-ARiMR/2/z Zmiana przeznaczenia operacji/przeniesienie praw własności lub posiadania/zwolnienie ze zobowiązań w wyniku zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013.

Załączniki

Załączniki