Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 53/561/08/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16 października 2008 r.

Informacje dodatkowe:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 53/561/08/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16 października 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. dotychczasowy § 26 ust. 2 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
  „a) opracowywanie i aktualizację Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WiM,”;
 2. dotychczasowy § 26 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
  „5) tworzenie i aktualizowanie bazy ekspertów;”;
 3. dotychczasowy § 26 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  „2) udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WiM;”;
 4. dotychczasowy § 26 ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
  „6) organizowanie oceny merytorycznej projektów w zakresie obsługi prac ekspertów i KOP;”;
 5. dotychczasowy § 26 ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
  „5) organizowanie oceny merytorycznej projektów w zakresie obsługi prac ekspertów i KOP;”;
 6. dotychczasowy § 26 ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
  „5) organizowanie oceny merytorycznej projektów w zakresie obsługi prac ekspertów i KOP;”;
 7. dotychczasowy § 26 ust. 7 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
  „5) organizowanie oceny merytorycznej projektów w zakresie obsługi prac ekspertów i KOP;”;
 8. dotychczasowy § 26 ust. 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
  „5) organizowanie oceny merytorycznej projektów w zakresie obsługi prac ekspertów i KOP;”;
 9. dotychczasowy § 26 ust. 9 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
  „9) organizowanie oceny merytorycznej projektów w zakresie obsługi prac ekspertów i KOP;”
 10. dotychczasowy § 26 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
  „10. Do zadań Biura Płatności i Rozliczeń naleŜy w szczególności:
  1. udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WiM;
  2. opracowywanie procedur płatności;
  3. odzyskiwanie kwot zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
  4. weryfikacja wniosków beneficjenta o płatność;
  5. rozliczanie płatności przekazywanych IP/IPII;
  6. weryfikacja poświadczeń i deklaracji wydatków od IP/IP II do IZ;
  7. przygotowanie poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową od IZ do IC;
  8. przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Biura Kontroli;
  9. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  10. właściwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów.”
 11. dotychczasowy § 32 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  „2) monitorowanie spłaty jednorazowej poŜyczki, udzielonej zakładom pracy chronionej, w celu ochrony istniejących w tych zakładach miejsc pracy osób niepełnosprawnych;”;
 12. w dotychczasowym § 32 ust. 4 po pkt 10 kropkę zastępuję się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
  „11)zlecanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, ze środków PFRON.”.

Załączniki

Załączniki