Wersja obowiązująca z dnia

Nadanie Statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

Nadaje się Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Olsztynie Statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.
Traci moc Uchwała Nr XXXIX/538/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Olsztynie.

Załączniki

Załączniki