Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
4107-07-201535/374/15/VZmiana uchwały Nr 63/838/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie Uchwały ZarząduZmieniony
4212-11-201257/754/12/IVPowołania Zespołu do spraw monitoringu i ewaluacji Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016.Uchwały ZarząduZmieniony
4328-12-2018III/49/18Uchwała w sprawie powołania rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącymUchwały SejmikuZmieniony
4416-02-201610/132/16/VPowołanie Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.Uchwały ZarząduZmieniony
4529-12-201776/1257/17/VUchwała w sprawie powierzenia Panu Henrykowi Szkopowi obowiązków Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.Uchwały ZarząduZmieniony
4623-12-200864/697/08/IIIZatwierdzenie rezerwowej listy projektów do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.9 „Inne inwestycje w przedsiębiorstwa”Uchwały ZarząduZmieniony
4713-03-201813/270/18/VUchwała w sprawie powierzenia Panu Kazimierzowi Brakonieckiemu obowiązków Dyrektora Centrum Polsko-Francuskiego Cotes d’Armor Warmia i Mazury w Olsztynie.Uchwały ZarząduZmieniony
4821-03-201718/225/17/VUchwała w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu rozwoju kultury województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025Uchwały ZarząduZmieniony
4909-07-201932/470/19/VIUchwała w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie i ustalenia jego wynagrodzeniaUchwały ZarząduZmieniony
5022-02-2011IV/61/11Udział Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Programie "Moje boisko Orlik 2012" oraz udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego biorącym udział w 2011 r. w tym ProgramieUchwały SejmikuZmieniony
5123-09-200850/502/08/IIIWybór z listy rezerwowej projektów o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego z konkursu 06/05.Uchwały ZarząduZmieniony
5230-12-2015XIII/324/15Przyjęcie Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2016Uchwały SejmikuZmieniony
5327-02-201811/199/18/VUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włącznie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk .Uchwały ZarząduZmieniony
5407-07-201535/375/15/VZmiana uchwały Nr 11/98/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu Uchwały ZarząduZmieniony
5527-05-2015VII/172/15Udzielenie pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2015 roku oraz zatwierdzenia wzoru umowy o dofinansowanieUchwały SejmikuZmieniony
5627-09-201046/943/10/IIIUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 03/10/5.1.6 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalnyUchwały ZarząduZmieniony
5713-12-201060/1148/10/IVWybór projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z konkursu nr 03/10/5.1.6Uchwały ZarząduZmieniony
5812-11-201257/759/12/IVUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/12/1.1.7 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji nowych technologiiUchwały ZarząduZmieniony
5930-12-2008XXV/480/08Udział Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Programie „Moje boisko Orlik 2012” oraz udzielenia w 2009 r. pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego biorącym udział w tym Programie.Uchwały SejmikuZmieniony
6026-01-20185/94/18/VUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat BUchwały ZarząduZmieniony
Wyświetlone 41-60 z 14,848 rekordów.