Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Powołania Zespołu do spraw monitoringu i ewaluacji Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016.

Numer aktu: 57/754/12/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2012-11-12

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 48/591/14/IV

Informacje dodatkowe:

Powołuje się Zespół do spraw monitoringu i ewaluacji Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016, zwany dalej Zespołem, w składzie:
Lp. Imię i nazwisko - Funkcja/Instytucja
 1. Wiesława Przybysz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 2. Joanna Karpowicz - Z-ca Dyrektora ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 3. Anna Daukszys - Kierownik Biura ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej ROPS Urzędu Marszałkowskiego - Przedstawiciel ROPS
 4. Anna Piotrowska-Prot - Główny specjalista w Biurze ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej ROPS Urzędu Marszałkowskiego - Przedstawiciel ROPS
 5. Izabela Chowańska - Główny specjalista w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - Przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
 6. Michał Tatarek - Pełnomocnik Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Wdrażania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 7. Joanna Mariuk - Wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie
 8. Anna Onasz - Inspektor w Wydziale Polityki Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie - Przedstawiciel WUP w Olsztynie
 9. Nadkom. Małgorzata Bojarowska - Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie - Przedstawiciel KWP w Olsztynie
 10. Waldemar Pałka - Sędzia wizytator Sądu Okręgowego w Olsztynie - Przedstawiciel Sądu Okręgowego w Olsztynie
 11. Wiktor Sienicki - Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie - Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Olsztynie
 12. Wojciech Prokocki - Starosta Bartoszycki - Przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 13. Bożena Olszewska-Świtaj - Wójt Gminy Górowo Iławeckie - Przedstawiciel Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
 14. Elżbieta Drozdowicz - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie - Przedstawiciel Konwentu PCPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 15. Dorota Hołownia - p.o. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie - Przedstawiciel Konwentu OPS Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 16. Dr Maria Piechocka-Kłos - Adiunkt w Katedrze Historii Kościoła i Dziedzictwa Kulturowego Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Przedstawiciel Wydziału Teologii UWM w Olsztynie
 17. Anna Norejko - Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych w Olsztynie
 18. Lucjan Jędrychowski - Przewodniczący Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko- Mazurskiego - Przedstawiciel Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 19. Irena Mudrej - Pracownik socjalny Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i Ich Dzieci Ofiar Przemocy w Rodzinie - Przedstawiciel Caritas Archidiecezji Warmińskiej
 20. Ks. Michał Tunkiewicz - Przewodniczący Forum Prorodzinnego – Stowarzyszenia Wspierania Działań Prorodzinnych - Przedstawiciel Forum Prorodzinnego – Stowarzyszenia Wspierania Działań Prorodzinnych
 21. Anna Kin - Pedagog w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie - Przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie

Załączniki: