Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Kancelaria Sejmiku

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Kancelaria Sejmiku

Szef Kancelarii Sejmiku: Wiktor Marek Leyk

10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, pok. 427
tel. 89 521-92-00, 521-92-10
fax. 89 521-92-09

 

 1. W skład Kancelarii Sejmiku wchodzą:
  1. Biuro Obsługi Radnych (BOR);
  2. Biuro Informacji i Dokumentacji (BID);
  3. Radca Prawny – samodzielne stanowisko.
 1. Do zadań Biura Obsługi Radnych należy w szczególności:
  1. obsługa komisji stałych i doraźnych Sejmiku;
  2. obsługa Sekretariatu Kancelarii Sejmiku;
  3. przygotowanie materiałów na sesje Sejmiku i posiedzenia Komisji oraz zapewnienie terminowego ich doręczenia;
  4. prowadzenie zbioru i rejestru uchwał Sejmiku oraz przekazywanie podjętych uchwał Marszałkowi;
  5. prowadzenie ewidencji wniosków oraz opinii komisji Sejmiku;
  6. prowadzenie ewidencji interpelacji i zapytań radnych, odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz przekazywanie ich według właściwości;
  7. udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu w zakresie ustalonym przez Sejmik i jego Przewodniczącego;
  8. obsługa techniczno - kancelaryjna Sejmiku, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących, komisji i radnych;
  9. obsługa sesji Sejmiku, posiedzeń Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących oraz posiedzeń komisji Sejmiku;
  10. przekazywanie Wojewodzie podlegających nadzorowi uchwał Sejmiku w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia;
  11. przekazywanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał objętych zakresem nadzoru tej Izby w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia;
  12. przygotowywanie uchwał sejmiku do publikacji w dzienniku Urzędowym oraz w środkach masowego przekazu;
  13. obsługa współpracy międzynarodowej Sejmiku;
  14. obsługa kontaktów z organizacjami pozarządowymi;
  15. obsługa współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi;
  16. obsługa Klubów Radnych Sejmiku;
  17. prowadzenie ewidencji krajowych i zagranicznych podróży służbowych radnych;
  18. prowadzenie ewidencji obecności radnych na sesjach Sejmiku i posiedzeniach komisji oraz przekazywanie informacji dotyczących frekwencji radnych do Departamentu Finansów i Skarbu w celu prawidłowego naliczenia diet;
  19. prowadzenie innych spraw związanych z wykonywaniem mandatu radnego;
  20. obsługa Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 1. Do zadań Biura Informacji i Dokumentacji należy w szczególności:
  1. przygotowanie we współpracy z właściwym Departamentem Urzędu Marszałkowskiego materiałów na debaty Sejmiku;
  2. opracowywanie analiz, ekspertyz prawnych i opinii;
  3. opracowywanie informacji statystycznych;
  4. udzielanie odpowiedzi na listy i skargi, w oparciu o konsultacje prawne;
  5. gromadzenie zbioru przepisów oraz innych dokumentów niezbędnych do pracy Sejmiku;
  6. redagowanie strony internetowej Sejmiku;
  7. przygotowywanie, aktualizacja i przekazywanie do Biura BIP i Rozwoju Technologii Informatycznych informacji podlegających publikacji w zakresie dotyczącym Sejmiku, w tym oświadczeń majątkowych radnych województwa;
  8. obsługa medialna Sejmiku;
  9. obsługa informatyczna i techniczna sesji Sejmiku, komisji, itp.
 1. Do zadań Radcy Prawnego – samodzielnego stanowiska należy w szczególności:
  1. obsługa prawna posiedzeń Sejmiku – udział w sesjach Sejmiku w celu prezentowania opinii i udzielania wyjaśnień;
  2. udział, w miarę potrzeb, w posiedzeniach komisji Sejmiku w czasie prac nad projektami uchwał;
  3. współudział w przygotowywaniu projektów uchwał wnoszonych przez Przewodniczącego Sejmiku, komisje oraz grupy radnych;
  4. przygotowywanie opinii prawnych na polecenie Przewodniczącego Sejmiku i Szefa Kancelarii;
  5. interpretacja treści i stosowania przepisów prawnych;
  6. zapewnienie Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Sejmiku obsługi prawnej, w szczególności w zakresie projektów uchwał;
  7. współudział w udzielaniu odpowiedzi na wnoszone skargi i wnioski.