Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w następujących zakresach:

 1. edukacja, profilaktyka i promocja zdrowia publicznego (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 2. rozwój kultury fizycznej (terminy składania ofert są różne dla poszczególnych zadań szczegółowych, najwcześniejszy to: 29 grudnia 2017 r.)
 3. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 4. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 5. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego (terminy składania ofert są różne dla poszczególnych zadań szczegółowych, najwcześniejszy to: 3 stycznia 2018 r.)
 6. rozwój turystyki (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 7. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 8. pomoc społeczna (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 9. profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 10. realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim (termin składania ofert: do 26 stycznia 2018 r.)
 11. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 12. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 13. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 14. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej. (termin składania ofert: do 26 stycznia 2018 r.)

 

UWAGA!!!

Terminy składania ofert są zamieszczone w ogłoszeniu konkursowym i są różne dla poszczególnych zakresów zadań. Opisy zadań konkursowych zamieszczone są w dokumencie pod nazwą: „Załącznik nr 1 do uchwały – Ogłoszenie konkursowe” zamieszczonym poniżej - zarówno w treści dokumentu jak i w załącznikach do niego (od strony 10 do 30).

Ofertę należy wypełnić na formularzu załączonym do ogłoszenia. Oferta złożona na innym druku zostanie odrzucona ze względów formalnych bez możliwości poprawienia.

 

Spotkania informacyjne odbędą się w:

 1. Olsztynie (18 grudnia 2017 r., godz. 14.30 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1 - sala 420, III piętro).
 2. Ełku (19 grudnia 2017 r., godz. 15, sala konferencyjna Urzędu Miasta, ul. Marszałka J.Piłsudskiego 4),

Dla zainteresowanych 20 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 w Olsztynie odbędzie się warsztat z zakresu wypełniania ofert konkursowych (sala 424, Urząd Marszałkowski WWM, ul. Emilii Plater 1) – obowiązkowe zapisy na adres: op@warmia.mazury.plliczba miejsc ograniczona!. Informujemy, że limit miejsc na warsztatach został już wyczerpany.

 

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75 (Mariusz Katarzyński), 89 512 58 76 (sekretariat Biura). Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie konkursu są wskazane również przy opisach poszczególnych zadań konkursowych.

Załączniki