Wersja nieobowiązująca z dnia

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

Kierownik Biura - Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi: Joanna Glezman

10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pokoje 1, 2, 3
tel. (89) 512 58 80
fax. (89) 512 58 76
e-mail: op@warmia.mazury.pl

 1. W skład Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego (DSPP) wchodzą:
  1. Zespół ds. Dialogu Społecznego i Nadzoru nad LGD – Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (I);
  2. Zespół ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (II);
  3. Samodzielne Stanowisko ds. Programów Współpracy i Zlecania Zadań Organizacjom Pozarządowym (III);
  4. Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (IV).
 1. Do zadań Zespołu ds. Dialogu Społecznego i Nadzoru nad LGD – Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego należy w szczególności:
  1. prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji dot. utworzenia oraz funkcjonowania wojewódzkiej rady dialogu społecznego, zwanej w dalszej części „WRDS“;
  2. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem posiedzeń WRDS oraz realizacją innych działań wynikających z pracy i postanowień rady;
  3. obsługa działalności WRDS, w tym przygotowywanie projektów dokumentów kierowanych na posiedzenia, sporządzanie protokołów z posiedzeń oraz prowadzenie korespondencji WRDS;
  4. przygotowywanie projektów opinii, stanowisk i uchwał WRDS; przygotowywanie projektów wniosków WRDS kierowanych do Rady Dialogu Społecznego oraz innych dokumentów wynikających z pracy WRDS;
  5. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami, w szczególności organizacjami pracodawców i pracowników oraz administracją publiczną w zakresie dot. działalności WRDS;
  6. przygotowywanie informacji dot. funkcjonowania WRDS i umieszczanie ich w szczególności w BIP oraz promocja działalności WRDS;
  7. realizacja zadań wynikających z nadzoru nad stowarzyszeniami: lokalnymi grupami działania oraz lokalnymi grupami rybackimi;
  8. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Samorząd Województwa dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
 1. Do zadań Zespołu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych należy w szczególności:
  1. realizacja zadań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań;
  2. współpraca z organizacjami pozarządowymi w szczególności zrzeszającymi kombatantów i osoby represjonowane, administracją publiczną oraz instytucjami publicznymi w celu realizacji zadania dot. integracji środowisk kombatanckich województwa warmińsko-mazurskiego oraz zmierzających do integracji środowisk działaczy antykomunistycznych oraz osób represjonowanych z powodów politycznych;
  3. obsługa funkcjonowania, prowadzenie dokumentacji i organizacja posiedzeń oraz innych działań Warmińsko-Mazurskiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;
  4. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu przy opracowaniu, realizacji i monitorowaniu programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacji otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych - w zakresie realizacji zadania integracja środowisk kombatanckich;
  5. udzielanie informacji osobom oraz organizacjom w zakresie dot. kombatantów i osób represjonowanych;
  6. wspieranie organizacji kombatanckich;
  7. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem przez Zarząd członków wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych;
  8. obsługa techniczno-administracyjna wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych, w szczególności: prowadzenie spraw związanych z organizacją posiedzeń rady, prowadzenie dokumentacji rady, w tym przygotowywanie dokumentów dot. sytuacji życiowej działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych i zapewnienia im pomocy i opieki oraz należnego szacunku i pamięci.
 • Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Programów Współpracy i Zlecania Zadań Organizacjom Pozarządowym należy w szczególności:
  1. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi w dalszej części łącznie „organizacjami pozarządowymi“, ich zrzeszeniami, związkami, reprezentacjami w zakresie rozwoju kapitału społecznego, w tym zwiększenia potencjału i aktywności podmiotów sektora obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim w różnych obszarach pożytku publicznego;
  2. współpraca w zakresie, o którym mowa w pkt 1 z administracją publiczną, innymi instytucjami i organizacjami oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu;
  3. koordynacja zadań w zakresie opracowania, realizacji i monitoringu wojewódzkich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także programów i projektów mających na celu wzmocnienie współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi, rozwój dialogu obywatelskiego oraz rozwój sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego w województwie;
  4. przygotowanie sprawozdań z realizacji programów współpracy;
  5. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie organizacji otwartych konkurów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań Samorządu Województwa;
  6. koordynacja działań w zakresie zlecania zadań publicznych Samorządu Województwa poza trybem konkursowym wskazanym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  7. przygotowywanie projektów dokumentów niezbędnych do wszczęcia w danym roku procedury zlecania zadań Samorządu Województwa organizacjom pozarządowym oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją i koordynacją działań w ramach tej procedury;
  8. realizacja procedury zlecania zadań organizacjom pozarządowym w zakresie wsparcia rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego oraz realizacji zadań Samorządu Województwa w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych;
  9. koordynacja zadań wynikających z wdrożenia w Urzędzie procedury monitoringu, kontroli i oceny realizacji przez organizacje pozarządowe zadań zleconych; 10) udzielanie informacji dot. zlecania zadań Samorządu Województwa organizacjom pozarządowym;
  10. kontrola i ocena realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa zlecanych organizacjom pozarządowym w zakresie zadań biura.
 • Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego należy w szczególności:
  1. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi w dalszej części łącznie „organizacjami pozarządowymi“, ich zrzeszeniami, związkami, reprezentacjami w zakresie rozwoju kapitału społecznego, w tym zwiększenia potencjału i aktywności podmiotów sektora obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim oraz innych środowisk społecznych, grup nieformalnych w różnych obszarach pożytku publicznego;
  2. współpraca w zakresie, o którym mowa w pkt 1 z administracją publiczną, innymi instytucjami i organizacjami oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu;
  3. obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko- Mazurskiego, w tym w szczególności: prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem jej członków, prowadzenie dokumentacji Rady;
  4. realizacja działań mających na celu wsparcie rozwoju aktywności obywatelskiej i wolontariatu różnych grup społecznych, w szczególności młodzieży;
  5. współpraca w zakresie organizacji otwartych konkurów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań Samorządu Województwa; przygotowywanie dokumentacji konkursowej, w szczególności w zakresie rozwoju wolontariatu oraz wdrażania programu wspierania inicjatyw młodzieżowych;
  6. kontrola i ocena realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa zlecanych organizacjom pozarządowym w zakresie zadań biura;
  7. organizacja konsultacji społecznych dot. dokumentów wojewódzkich, w szczególności kierowanych do organizacji pozarządowych;
  8. kojarzenie partnerstw organizacji pozarządowych z innymi podmiotami, inspiracja do wspólnej realizacji projektów, animacja współpracy organizacji pozarządowych z Samorządem Województwa, wspieranie wdrażania modelowych rozwiązań w zakresie współpracy międzysektorowej;
  9. prowadzenie działań informacyjnych dot. różnych obszarów pożytku publicznego skierowanych do organizacji pozarządowych;
  10. promowanie działalności organizacji pozarządowych, liderów społecznych i wolontariuszy, aktywności obywatelskiej i dialogu obywatelskiego w regionie.