Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departamenty / Biura
Wersja z dnia nieobowiązująca

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

Kierownik Biura - Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi: Joanna Glezman

10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pokoje 1, 2, 3
tel. (89) 512 58 80
fax. (89) 512 58 76
e-mail: op@warmia.mazury.pl

 1. W skład Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego (DSPP) wchodzą:
  1. Zespół ds. Dialogu Społecznego i Nadzoru nad LGD – Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (I);
  2. Zespół ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (II);
  3. Samodzielne Stanowisko ds. Programów Współpracy i Zlecania Zadań Organizacjom Pozarządowym (III);
  4. Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (IV).
 1. Do zadań Zespołu ds. Dialogu Społecznego i Nadzoru nad LGD – Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego należy w szczególności:
  1. prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji dot. utworzenia oraz funkcjonowania wojewódzkiej rady dialogu społecznego, zwanej w dalszej części „WRDS“;
  2. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem posiedzeń WRDS oraz realizacją innych działań wynikających z pracy i postanowień rady;
  3. obsługa działalności WRDS, w tym przygotowywanie projektów dokumentów kierowanych na posiedzenia, sporządzanie protokołów z posiedzeń oraz prowadzenie korespondencji WRDS;
  4. przygotowywanie projektów opinii, stanowisk i uchwał WRDS; przygotowywanie projektów wniosków WRDS kierowanych do Rady Dialogu Społecznego oraz innych dokumentów wynikających z pracy WRDS;
  5. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami, w szczególności organizacjami pracodawców i pracowników oraz administracją publiczną w zakresie dot. działalności WRDS;
  6. przygotowywanie informacji dot. funkcjonowania WRDS i umieszczanie ich w szczególności w BIP oraz promocja działalności WRDS;
  7. realizacja zadań wynikających z nadzoru nad stowarzyszeniami: lokalnymi grupami działania oraz lokalnymi grupami rybackimi;
  8. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Samorząd Województwa dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
 1. Do zadań Zespołu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych należy w szczególności:
  1. realizacja zadań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań;
  2. współpraca z organizacjami pozarządowymi w szczególności zrzeszającymi kombatantów i osoby represjonowane, administracją publiczną oraz instytucjami publicznymi w celu realizacji zadania dot. integracji środowisk kombatanckich województwa warmińsko-mazurskiego oraz zmierzających do integracji środowisk działaczy antykomunistycznych oraz osób represjonowanych z powodów politycznych;
  3. obsługa funkcjonowania, prowadzenie dokumentacji i organizacja posiedzeń oraz innych działań Warmińsko-Mazurskiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;
  4. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu przy opracowaniu, realizacji i monitorowaniu programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacji otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych - w zakresie realizacji zadania integracja środowisk kombatanckich;
  5. udzielanie informacji osobom oraz organizacjom w zakresie dot. kombatantów i osób represjonowanych;
  6. wspieranie organizacji kombatanckich;
  7. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem przez Zarząd członków wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych;
  8. obsługa techniczno-administracyjna wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych, w szczególności: prowadzenie spraw związanych z organizacją posiedzeń rady, prowadzenie dokumentacji rady, w tym przygotowywanie dokumentów dot. sytuacji życiowej działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych i zapewnienia im pomocy i opieki oraz należnego szacunku i pamięci.
 • Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Programów Współpracy i Zlecania Zadań Organizacjom Pozarządowym należy w szczególności:
  1. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi w dalszej części łącznie „organizacjami pozarządowymi“, ich zrzeszeniami, związkami, reprezentacjami w zakresie rozwoju kapitału społecznego, w tym zwiększenia potencjału i aktywności podmiotów sektora obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim w różnych obszarach pożytku publicznego;
  2. współpraca w zakresie, o którym mowa w pkt 1 z administracją publiczną, innymi instytucjami i organizacjami oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu;
  3. koordynacja zadań w zakresie opracowania, realizacji i monitoringu wojewódzkich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także programów i projektów mających na celu wzmocnienie współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi, rozwój dialogu obywatelskiego oraz rozwój sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego w województwie;
  4. przygotowanie sprawozdań z realizacji programów współpracy;
  5. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie organizacji otwartych konkurów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań Samorządu Województwa;
  6. koordynacja działań w zakresie zlecania zadań publicznych Samorządu Województwa poza trybem konkursowym wskazanym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  7. przygotowywanie projektów dokumentów niezbędnych do wszczęcia w danym roku procedury zlecania zadań Samorządu Województwa organizacjom pozarządowym oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją i koordynacją działań w ramach tej procedury;
  8. realizacja procedury zlecania zadań organizacjom pozarządowym w zakresie wsparcia rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego oraz realizacji zadań Samorządu Województwa w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych;
  9. koordynacja zadań wynikających z wdrożenia w Urzędzie procedury monitoringu, kontroli i oceny realizacji przez organizacje pozarządowe zadań zleconych; 10) udzielanie informacji dot. zlecania zadań Samorządu Województwa organizacjom pozarządowym;
  10. kontrola i ocena realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa zlecanych organizacjom pozarządowym w zakresie zadań biura.
 • Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego należy w szczególności:
  1. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi w dalszej części łącznie „organizacjami pozarządowymi“, ich zrzeszeniami, związkami, reprezentacjami w zakresie rozwoju kapitału społecznego, w tym zwiększenia potencjału i aktywności podmiotów sektora obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim oraz innych środowisk społecznych, grup nieformalnych w różnych obszarach pożytku publicznego;
  2. współpraca w zakresie, o którym mowa w pkt 1 z administracją publiczną, innymi instytucjami i organizacjami oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu;
  3. obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko- Mazurskiego, w tym w szczególności: prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem jej członków, prowadzenie dokumentacji Rady;
  4. realizacja działań mających na celu wsparcie rozwoju aktywności obywatelskiej i wolontariatu różnych grup społecznych, w szczególności młodzieży;
  5. współpraca w zakresie organizacji otwartych konkurów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań Samorządu Województwa; przygotowywanie dokumentacji konkursowej, w szczególności w zakresie rozwoju wolontariatu oraz wdrażania programu wspierania inicjatyw młodzieżowych;
  6. kontrola i ocena realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa zlecanych organizacjom pozarządowym w zakresie zadań biura;
  7. organizacja konsultacji społecznych dot. dokumentów wojewódzkich, w szczególności kierowanych do organizacji pozarządowych;
  8. kojarzenie partnerstw organizacji pozarządowych z innymi podmiotami, inspiracja do wspólnej realizacji projektów, animacja współpracy organizacji pozarządowych z Samorządem Województwa, wspieranie wdrażania modelowych rozwiązań w zakresie współpracy międzysektorowej;
  9. prowadzenie działań informacyjnych dot. różnych obszarów pożytku publicznego skierowanych do organizacji pozarządowych;
  10. promowanie działalności organizacji pozarządowych, liderów społecznych i wolontariuszy, aktywności obywatelskiej i dialogu obywatelskiego w regionie.