Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

Informujemy, że dnia 24 maja br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęła oferta Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie na realizację zadania “Szkolenie Liderów UTW Warmii i Mazur w zakresie pozyskiwania srodków publicznych na realizację zadań statutowych UTW“ w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Proponuje się dofinansowanie zadania w kwocie 4 000 zł.

Zgodnie z ust. 4 ww/artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczace oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego na adres: 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 lub e-mail: elzbieta.mierzynska@warmia.mazury.pl

Załączniki

  • Treść oferty
    format: pdf, rozmiar: 803.46 KB, data dodania: