Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Fgundacji Borussia w Olsztynie na realizację zadania pn. „ Festiwal Mendelsohna 2017“.

Uprzejmie informujemy, że 3 kwietnia 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wpłynęła oferta Fgundacji Borussia w Olsztynie na realizację zadania pn. „ Festiwal Mendelsohna 2017“ w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 18 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uznał celowość realizacji tego zadania oraz zadecydował o udzieleniu dotacji w wysokości 1 975 zł.

Zgodnie z ust. 4 ww. artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Kultury i Edukacji na adres: 10-402 Olsztyn, ul. Partyzantów 87 lub e-mail: m.bogdanowicz@warmia.mazury.pl

Załączniki