Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departamenty / Biura
Wersja z dnia

Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Kierownik Biura - Pełnomocnik Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Józef Zapert
Z-ca Pełnomocnika Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Lilla Bartnikowska

10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, pok. 351
tel. (89) 521 98 70
fax. (89) 521 98 79

 

Do zakresu działania Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych (IN) należy w szczególności:

 1. w zakresie działania Pełnomocnika Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych:
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
  2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne przy pomocy pracownika Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego wykonującego zadania Administratora Systemu, o których mowa w § 39 ust. 4 pkt 6 niniejszego Regulaminu, oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
  3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
  4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  5. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji,
  6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
  8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Urzędzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
  9. przekazywanie ABW danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,
  10. współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,
  11. niezwłoczne zawiadamianie Marszałka Województwa o każdym przypadku stwierdzenia naruszenia w Urzędzie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz niezwłoczne podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ograniczenia jego negatywnych skutków,
  12. niezwłoczne zawiadamianie ABW o przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych w odniesieniu do informacji, którym nadano klauzulę "poufne",
  13. analiza oświadczeń majątkowych składanych na podstawie ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o pracownikach samorządowych,
  14. przygotowanie do przekazania do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu części jawnej oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie województwa,
  15. prowadzenie spraw wynikających ze sporządzania testamentu allograficznego, tj. testamentu w trybie określonym w art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, oraz przechowywanie i ewidencja dokumentacji sporządzonej w trybie określonym w powołanym przepisie;
 2. w zakresie obsługi Kancelarii Materiałów Niejawnych:
  1. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów,
  2. rejestrowanie, przechowywanie, udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym,
  3. egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
  4. kontrola przestrzegania właściwego oznakowania dokumentów zawierających informacje niejawne rejestrowanych w Kancelarii Materiałów Niejawnych,
  5. prowadzenie kontroli wewnętrznych z zakresu postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne,
  6. udzielanie instruktażu z zakresu przetwarzania informacji niejawnych, w szczególności sporządzania i rejestrowania dokumentów zawierających informacje niejawne,
  7. informowanie na bieżąco Pełnomocnika Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych o przypadkach naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  8. archiwizacja dokumentów,
  9. prowadzenie „Rejestru kancelaryjnego ewidencji dzienników korespondencyjnych Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”,
  10. przekazywanie do Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, w celu publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, części jawnej oświadczeń majątkowych marszałka, wicemarszałków, członków zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa;
 3. w zakresie zadań Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego:
  1. udział w procesie zarządzania ryzykiem w systemie teleinformatycznym przeznaczonym do przetwarzania w Urzędzie informacji niejawnych, poprzez weryfikację:
   • poprawności realizacji zadań przez administratora ww. systemu, w tym właściwe zarzadzanie konfiguracją oraz przydzielonymi uprawnianiami użytkownikom,
   • znajomości i przestrzegania przez użytkowników zasad ochrony informacji niejawnych oraz procedur bezpiecznej eksploatacji w systemie teleinformatycznym, w tym w zakresie wykorzystywania urządzeń i narzędzi służących do ochrony informacji niejawnych,
   • stanu zabezpieczeń ww. systemu teleinformatycznego, w tym poprzez analizę rejestrów zdarzeń systemu teleinformatycznego,
  2. weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania w Urzędzie informacji niejawnych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji tego systemu;
  3. wykonywanie szczegółowych zadań należących do Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego wynikających z obowiązujących w Urzędzie procedur bezpiecznej eksploatacji systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania w Urzędzie informacji niejawnych.