Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Józef Zapert

10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, pok. 351
tel. (89) 521 98 70
fax. (89) 521 98 79

 

Do zakresu działania Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych (IN) należy w szczególności:

 1. w zakresie działania Pełnomocnika Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych:
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
  2. nadzór nad ochroną systemów i sieci teleinformatycznych,
  3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
  4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  5. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji,
  6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
  8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia dostępu do informacji niejawnych oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
  9. przekazywanie do ABW danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,
  10. współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,
  11. podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  12. analiza oświadczeń majątkowych składanych na podstawie ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o pracownikach samorządowych,
  13. wykonywanie i nadzorowanie wykonania zadań związanych ze sporządzaniem testamentu w sposób określony w art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. w zakresie działania Inspektora ds. obsługi administracyjnej BIN i Kancelarii Materiałów Niejawnych:
  1. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów,
  2. rejestrowanie, przechowywanie, udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym,
  3. kontrola przestrzegania właściwego oznakowania dokumentów rejestrowanych,
  4. prowadzenie kontroli wewnętrznych z zakresu postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne,
  5. przechowywanie, udostępnianie oraz wydawanie osobom do tego uprawnionym, uprawnionym organom oraz sądom dokumentacji powstałej w związku ze sporządzeniem testamentu, o którym mowa w pkt 1 lit. m,
  6. przygotowanie i przekazanie do Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w celu publikacji w BIP części jawnej oświadczeń majątkowych marszałka, wicemarszałków, członków zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Marszałka;
 3. w zakresie Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego:
  1. weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa systemu, w którym są lub mają być przetwarzane informacje niejawne, oraz weryfikacja i bieżąca kontrola przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji systemu, w którym są lub mają być przetwarzane informacje niejawne, w tym w szczególności kontrola:
   • przestrzegania zasad ochrony przetwarzanych w systemie teleinformatycznym informacji niejawnych,
   • poprawności realizacji zadań wykonywanych przez Administratora Systemu, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
   • przestrzegania zgodności konfiguracji systemu teleinformatycznego z dokumentacją bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego,
   • stanu środków bezpieczeństwa fizycznego i ochrony elektromagnetycznej,
   • aktualności wykazu osób mających dostęp do systemu teleinformatycznego, w którym są lub mają być przetwarzane informacje niejawne, prawidłowości przydzielania kont użytkownikom, zakresu nadanych im uprawnień i prawidłowości zabezpieczeń zastosowanych w tym systemie teleinformatycznym,
  2. analiza rejestrów zdarzeń w systemie teleinformatycznym, w którym są lub mają być przetwarzane informacje niejawne, oraz prawidłowości ich archiwizowania.