Wersja obowiązująca z dnia

Oferty: Fundacji „Nicolaus Copernicus” z Truszczyn zat. „Noc Perseidów” oraz Stowarzyszenia „Nad Nidzkim” z Rucianego-Nidy zat. ”Podniesienie jakości oferty turystycznej bunkra wieżowego przy śluzie Guzianka w Rucianem-Nidzie”

Informujemy, że dnia 04.03.2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył oferty: Fundacji „Nicolaus Copernicus” oraz Stowarzyszenia „Nad Nidzkim” uznając celowość realizacji obu zadań złożonych w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację zadania „Noc Perseidów” kwoty dotacji w wysokości 7 tys. zł. (słownie: siedem tysięcy złotych) natomiast na realizację zadania „Podniesienie jakości oferty turystycznej bunkra wieżowego przy śluzie Guzianka w Rucianem-Nidzie” kwoty dotacji w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Turystyki na adres: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn lub e-mail: dt@warmia.mazury.pl.

Załączniki