Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departamenty / Biura
Wersja z dnia nieobowiązująca

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Dyrektor: Roman Ruciński
Zastępca Dyrektora: Elżbieta Sienkiewicz

 
10-233 Olsztyn, ul. Parkowa 1
tel. (89) 51 25 760
fax. (89) 51 25 769
e-mail: da@warmia.mazury.pl
 1. W skład Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji wchodzą:
  1. Zespół ds. Audytu Wewnętrznego (I);
  2. Biuro ds. Kontroli Zarządczej (II);
  3. Biuro ds. Certyfikacji (III);
  4. Biuro ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości RPO WiM 2014-2020 (IV);
  5. Samodzielne stanowisko ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji (V).

 2. Do zadań Zespołu ds. Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
  1. wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawniania funkcjonowania jednostki;
  2. przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego;
  3. dokonywanie analizy obszarów ryzyka w działalności Urzędu i jednostek podległych Samorządowi Województwa;
  4. prowadzenie zadań audytowych, w tym opracowanie programu zadania audytowego oraz metod i technik prowadzenia audytu;
  5. sporządzanie sprawozdania z przeprowadzenia audytu, zawierającego ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie audytu, przekazywanie go kierownikowi komórki audytowanej oraz Marszałkowi jak również przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu oceny dostosowania działań jednostki do zawartych w sprawozdaniu zaleceń;
  6. prowadzenie audytu w komórkach zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych;
  7. współdziałanie z Departamentami w celu racjonalizacji funkcjonowania systemu wdrażania funduszy strukturalnych;
  8. przygotowywanie projektów wewnętrznych regulacji dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie;
  9. prowadzenie spraw z zakresu współpracy z komórkami audytu wewnętrznego jednostek podległych Samorządowi Województwa;
  10. prowadzenie akt stałych i bieżących audytu.

 3. Do zadań Biura ds. Kontroli Zarządczej należy w szczególności:
  1. przedstawienie Marszałkowi obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie (I poziom kontroli zarządczej) oraz w Jednostkach Organizacyjnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego (II poziom);
  2. dokonywanie oceny kontroli zarządczej I i II poziomu polegającej na:
   1. badaniu zgodności działalności z przepisami prawa oraz z procedurami wewnętrznymi,
   2. badaniu skuteczności i efektywności działania,
   3. badaniu wiarygodności sprawozdań,
   4. weryfikacji poziomu ochrony zasobów,
   5. badaniu przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
   6. badaniu efektywności i skuteczności przepływu informacji,
   7. weryfikacji procesu zarządzania ryzykiem;
  3. przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego;,
  4. koordynacja procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie i w Jednostkach Organizacyjnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego;,
  5. koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej podejmowanych przez Departamenty;,
  6. gromadzenie i analiza informacji świadczących o stanie kontroli zarządczej;,
  7. upowszechnianie informacji niezbędnych do sprawnej realizacji systemu kontroli zarządczej I poziomu;,
  8. przeprowadzanie w ramach kontroli zarządczej audytów planowych i pozaplanowych w Urzędzie i w Jednostkach Organizacyjnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego;,
  9. przeprowadzanie czynności doradczych i sprawdzających dotyczących realizacji celów i zadań w kontekście systematycznej oceny kontroli zarządczej w Jednostkach Organizacyjnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego;,
  10. inicjowanie, przygotowanie projektów procedur służących doskonaleniu skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie i w Jednostkach Organizacyjnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego;,
  11. analiza dokumentacji wytworzonej w wyniku kontroli wykonywanych przez instytucje zewnętrzne oraz organy kontrolne (NIK, RIO, Ministerstwa itp.) w kontekście kontroli zarządczej;,
  12. archiwizacja dokumentów związanych z kontrolą zarządczą I i II poziomu.

 4. Do zadań Biura ds. Certyfikacji należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. weryfikacja poświadczeń i deklaracji wydatków od IP/IP II do IZ,
   2. przygotowywanie poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową od IZ do IC,
   3. zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013 w części dotyczącej certyfikacji;
  2. w zakresie RPO WiM 2014-2020:
   1. sporządzanie i przedstawianie Komisji Europejskiej wniosków o płatność i poświadczanie, że wynikają one z wiarygodnych systemów księgowych, są oparte na weryfikowalnych dokumentach potwierdzających i były przedmiotem weryfikacji przeprowadzonych przez IZ,
   2. sporządzanie rocznych zestawień wydatków,
   3. poświadczanie kompletności, rzetelności i prawdziwości zestawienia wydatków oraz poświadczenie, że wydatki ujęte w tym zestawieniu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do RPO WiM 2014-2020 i zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa,
   4. weryfikacja ewidencji kwot podlegających odzyskaniu i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu na rzecz operacji;
   5. analiza i uwzględnianie do celów certyfikacji wyników kontroli i audytów oraz informacji o wykrytych nieprawidłowościach;
   6. współpraca w zakresie przygotowania sprawozdań z realizacji RPO WiM 2014-2020 w zakresie certyfikacji;
   7. opracowanie i aktualizacja Instrukcji Wykonawczej IC;
   8. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
   9. współpraca przy tworzeniu i użytkowanie Lokalnego systemu informatycznego;
   10. użytkowanie Centralnego systemu teleinformatycznego;
   11. współpraca w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność z Pomocy technicznej;
   12. współpraca w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
   13. uwzględnianie wyników audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
   14. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020;
   15. zamykanie perspektywy finansowej 2014- 2020 w części dotyczącej certyfikacji;
   16. archiwizacja dokumentacji.

 5. Do zadań Biura ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości RPO WiM 2014-2020 należy w szczególności:
  1. opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020;
  2. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  3. weryfikacja IW IP;
  4. współpraca przy opracowywaniu i aktualizacji wzorów umowy o dofinansowanie;
  5. przeprowadzanie kontroli systemowej w IP;
  6. gromadzenie i analizowanie wyników kontroli i audytów przeprowadzonych w ramach systemu zarządzania i kontroli RPO WiM 2014-2020 pod kątem certyfikacji;
  7. koordynacja sporządzania i aktualizacji Rocznego Planu Kontroli RPO WiM 2014-2020;
  8. weryfikowanie i zatwierdzanie Rocznego Planu Kontroli IP;
  9. sporządzanie raportów dotyczących nieprawidłowości w zakresie zadań Biura;
  10. weryfikowanie przekazanych informacji o nieprawidłowościach;
  11. przekazanie informacji o nieprawidłowościach zgodnie z procedurami informowania o nieprawidłowościach obowiązującymi w perspektywie finansowej 2014-2020;
  12. współpraca w zakresie sporządzania deklaracji zarządczej,
  13. sporządzanie wkładu do rocznego sprawozdania z audytów i kontroli w zakresie zadań Biura;
  14. współpraca w zakresie przygotowania sprawozdań z realizacji RPO WiM 2014-2020 w części dotyczącej zadań Biura;
  15. współpraca przy tworzeniu i użytkowanie Lokalnego systemu informatycznego;
  16. użytkowanie Centralnego systemu teleinformatycznego;
  17. współpraca w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność z Pomocy technicznej;
  18. współpraca w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
  19. uwzględnianie wyników audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
  20. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020;
  21. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020 w części dotyczącej Biura;
  22. archiwizacja dokumentacji.

 6. Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji należy w szczególności:
  1. koordynacja wdrażania mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020, w tym:
   1. opracowanie i aktualizacja Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych w ramach RPO WiM 2014-2020,
   2. opracowanie i aktualizacja procedur w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym,
   3. koordynacja realizacji zadań Zespołu ds. oceny ryzyka w ramach realizacji procesów związanych z wdrażaniem RPO WiM 2014-2020,
   4. opracowanie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej pracy Zespołu ds. oceny ryzyka w ramach realizacji procesów związanych z wdrażaniem RPO WiM 2014-2020,
   5. opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM w części dotyczącej skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych;
  2. koordynacja procesu zarządzania ryzykiem RPO WiM 2014-2020, w tym:
   1. koordynacja wdrażania mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020, w tym:
    1. opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zarządzania ryzykiem,
    2. koordynacja opracowania i aktualizacji rejestru ryzyk dla RPO WiM 2014-2020;
   2. współpraca w zakresie przygotowania sprawozdań z realizacji RPO WiM 2014-2020;
   3. współpraca w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność z Pomocy technicznej;
   4. współpraca w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
   5. uwzględnianie wyników audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
   6. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
   7. weryfikacja IW IP;
   8. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020 w części dotyczącej Samodzielnego stanowiska ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji;
   9. archiwizacja dokumentacji.

 7. Przy wykonywaniu innych zadań w ramach RPO WiM 2014-2020 Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji współpracuje z departamentami Urzędu oraz innymi instytucjami, wchodzącymi w skład systemu instytucjonalnego zarządzania RPO WiM 2014-2020, z tym zastrzeżeniem, iż współpraca ta nie może naruszać rozdzielności funkcji procesów związanych z naborem, oceną i wyborem projektów, kontrolą projektów oraz certyfikacją wydatków.