Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Departament Certyfikacji

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Dyrektor: Roman Ruciński
Zastępca Dyrektora: Elżbieta Sienkiewicz

 
10-233 Olsztyn, ul. Parkowa 1
tel. (89) 51 25 760
fax. (89) 51 25 769
e-mail: da@warmia.mazury.pl
 1. W skład Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji wchodzą:
  1. Zespół ds. Audytu Wewnętrznego (I);
  2. Biuro ds. Kontroli Zarządczej (II);
  3. Biuro ds. Certyfikacji (III);
  4. Biuro ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości RPO WiM 2014-2020 (IV);
  5. Samodzielne stanowisko ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji (V).

 2. Do zadań Zespołu ds. Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
  1. wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawniania funkcjonowania jednostki;
  2. przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego;
  3. dokonywanie analizy obszarów ryzyka w działalności Urzędu i jednostek podległych Samorządowi Województwa;
  4. prowadzenie zadań audytowych, w tym opracowanie programu zadania audytowego oraz metod i technik prowadzenia audytu;
  5. sporządzanie sprawozdania z przeprowadzenia audytu, zawierającego ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie audytu, przekazywanie go kierownikowi komórki audytowanej oraz Marszałkowi jak również przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu oceny dostosowania działań jednostki do zawartych w sprawozdaniu zaleceń;
  6. prowadzenie audytu w komórkach zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych;
  7. współdziałanie z Departamentami w celu racjonalizacji funkcjonowania systemu wdrażania funduszy strukturalnych;
  8. przygotowywanie projektów wewnętrznych regulacji dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie;
  9. prowadzenie spraw z zakresu współpracy z komórkami audytu wewnętrznego jednostek podległych Samorządowi Województwa;
  10. prowadzenie akt stałych i bieżących audytu.

 3. Do zadań Biura ds. Kontroli Zarządczej należy w szczególności:
  1. przedstawienie Marszałkowi obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie (I poziom kontroli zarządczej) oraz w Jednostkach Organizacyjnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego (II poziom);
  2. dokonywanie oceny kontroli zarządczej I i II poziomu polegającej na:
   1. badaniu zgodności działalności z przepisami prawa oraz z procedurami wewnętrznymi,
   2. badaniu skuteczności i efektywności działania,
   3. badaniu wiarygodności sprawozdań,
   4. weryfikacji poziomu ochrony zasobów,
   5. badaniu przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
   6. badaniu efektywności i skuteczności przepływu informacji,
   7. weryfikacji procesu zarządzania ryzykiem;
  3. przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego;,
  4. koordynacja procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie i w Jednostkach Organizacyjnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego;,
  5. koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej podejmowanych przez Departamenty;,
  6. gromadzenie i analiza informacji świadczących o stanie kontroli zarządczej;,
  7. upowszechnianie informacji niezbędnych do sprawnej realizacji systemu kontroli zarządczej I poziomu;,
  8. przeprowadzanie w ramach kontroli zarządczej audytów planowych i pozaplanowych w Urzędzie i w Jednostkach Organizacyjnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego;,
  9. przeprowadzanie czynności doradczych i sprawdzających dotyczących realizacji celów i zadań w kontekście systematycznej oceny kontroli zarządczej w Jednostkach Organizacyjnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego;,
  10. inicjowanie, przygotowanie projektów procedur służących doskonaleniu skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie i w Jednostkach Organizacyjnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego;,
  11. analiza dokumentacji wytworzonej w wyniku kontroli wykonywanych przez instytucje zewnętrzne oraz organy kontrolne (NIK, RIO, Ministerstwa itp.) w kontekście kontroli zarządczej;,
  12. archiwizacja dokumentów związanych z kontrolą zarządczą I i II poziomu.

 4. Do zadań Biura ds. Certyfikacji należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. weryfikacja poświadczeń i deklaracji wydatków od IP/IP II do IZ,
   2. przygotowywanie poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową od IZ do IC,
   3. zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013 w części dotyczącej certyfikacji;
  2. w zakresie RPO WiM 2014-2020:
   1. sporządzanie i przedstawianie Komisji Europejskiej wniosków o płatność i poświadczanie, że wynikają one z wiarygodnych systemów księgowych, są oparte na weryfikowalnych dokumentach potwierdzających i były przedmiotem weryfikacji przeprowadzonych przez IZ,
   2. sporządzanie rocznych zestawień wydatków,
   3. poświadczanie kompletności, rzetelności i prawdziwości zestawienia wydatków oraz poświadczenie, że wydatki ujęte w tym zestawieniu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do RPO WiM 2014-2020 i zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa,
   4. weryfikacja ewidencji kwot podlegających odzyskaniu i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu na rzecz operacji;
   5. analiza i uwzględnianie do celów certyfikacji wyników kontroli i audytów oraz informacji o wykrytych nieprawidłowościach;
   6. współpraca w zakresie przygotowania sprawozdań z realizacji RPO WiM 2014-2020 w zakresie certyfikacji;
   7. opracowanie i aktualizacja Instrukcji Wykonawczej IC;
   8. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
   9. współpraca przy tworzeniu i użytkowanie Lokalnego systemu informatycznego;
   10. użytkowanie Centralnego systemu teleinformatycznego;
   11. współpraca w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność z Pomocy technicznej;
   12. współpraca w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
   13. uwzględnianie wyników audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
   14. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020;
   15. zamykanie perspektywy finansowej 2014- 2020 w części dotyczącej certyfikacji;
   16. archiwizacja dokumentacji.

 5. Do zadań Biura ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości RPO WiM 2014-2020 należy w szczególności:
  1. opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020;
  2. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  3. weryfikacja IW IP;
  4. współpraca przy opracowywaniu i aktualizacji wzorów umowy o dofinansowanie;
  5. przeprowadzanie kontroli systemowej w IP;
  6. gromadzenie i analizowanie wyników kontroli i audytów przeprowadzonych w ramach systemu zarządzania i kontroli RPO WiM 2014-2020 pod kątem certyfikacji;
  7. koordynacja sporządzania i aktualizacji Rocznego Planu Kontroli RPO WiM 2014-2020;
  8. weryfikowanie i zatwierdzanie Rocznego Planu Kontroli IP;
  9. sporządzanie raportów dotyczących nieprawidłowości w zakresie zadań Biura;
  10. weryfikowanie przekazanych informacji o nieprawidłowościach;
  11. przekazanie informacji o nieprawidłowościach zgodnie z procedurami informowania o nieprawidłowościach obowiązującymi w perspektywie finansowej 2014-2020;
  12. współpraca w zakresie sporządzania deklaracji zarządczej,
  13. sporządzanie wkładu do rocznego sprawozdania z audytów i kontroli w zakresie zadań Biura;
  14. współpraca w zakresie przygotowania sprawozdań z realizacji RPO WiM 2014-2020 w części dotyczącej zadań Biura;
  15. współpraca przy tworzeniu i użytkowanie Lokalnego systemu informatycznego;
  16. użytkowanie Centralnego systemu teleinformatycznego;
  17. współpraca w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność z Pomocy technicznej;
  18. współpraca w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
  19. uwzględnianie wyników audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
  20. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020;
  21. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020 w części dotyczącej Biura;
  22. archiwizacja dokumentacji.

 6. Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji należy w szczególności:
  1. koordynacja wdrażania mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020, w tym:
   1. opracowanie i aktualizacja Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych w ramach RPO WiM 2014-2020,
   2. opracowanie i aktualizacja procedur w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym,
   3. koordynacja realizacji zadań Zespołu ds. oceny ryzyka w ramach realizacji procesów związanych z wdrażaniem RPO WiM 2014-2020,
   4. opracowanie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej pracy Zespołu ds. oceny ryzyka w ramach realizacji procesów związanych z wdrażaniem RPO WiM 2014-2020,
   5. opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM w części dotyczącej skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych;
  2. koordynacja procesu zarządzania ryzykiem RPO WiM 2014-2020, w tym:
   1. koordynacja wdrażania mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020, w tym:
    1. opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zarządzania ryzykiem,
    2. koordynacja opracowania i aktualizacji rejestru ryzyk dla RPO WiM 2014-2020;
   2. współpraca w zakresie przygotowania sprawozdań z realizacji RPO WiM 2014-2020;
   3. współpraca w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność z Pomocy technicznej;
   4. współpraca w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
   5. uwzględnianie wyników audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
   6. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
   7. weryfikacja IW IP;
   8. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020 w części dotyczącej Samodzielnego stanowiska ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji;
   9. archiwizacja dokumentacji.

 7. Przy wykonywaniu innych zadań w ramach RPO WiM 2014-2020 Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji współpracuje z departamentami Urzędu oraz innymi instytucjami, wchodzącymi w skład systemu instytucjonalnego zarządzania RPO WiM 2014-2020, z tym zastrzeżeniem, iż współpraca ta nie może naruszać rozdzielności funkcji procesów związanych z naborem, oceną i wyborem projektów, kontrolą projektów oraz certyfikacją wydatków.